ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ފެނަކައިން ހައްލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓް ދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިދީފި

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިޔާގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފި