މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 520 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފި

ހުޅުދެލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ކިބައިން އެދިއްޖެ

“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ވެލިދޫގައި އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ބަހައްޓަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ފަގީރުންނަށް ހެވެއްނުވި

ލަންކާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ: އޮފިޝަލް

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑޫ އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ