ކަރަންޓުގެ ކުއްލި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯގެ ޓީމްތައް ފޮނުވަނީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގަ! ރައިސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ އިރުކޮޅަކަށްވެސް ކަރަންޓް ނުލިބި ރައްޔިތުން ތިބޭކަށް!: ޙުސައިން ފަހުމީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ޓީމެއް އެރަށަށް ހިނގައްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ، ސްޓެލްކޯގެ އެހީއާއެކު ހައްލުކޮށް މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ދީފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ހާއްސަ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯގެ ގިނަދުވަސްވީ ތަޖުރިބާކާރު އިލެކްޓްރިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް އިންޖީނިއަރުން ހިމެނޭ ޓީމެއް އެސިޓީއަށް!

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކަރަންޓުގެ އަސާސީ ހައްގުން މަހުރޫމް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑު އުފުލައިފި!

ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ މިއަދު ހައްލު ކުރެވޭނެ

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މުޅި ސިޓީއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތީމަ: އެމްޑީޕީ