ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑުއަށް އިތުުރު ދެ ޖެނެރޭޓަރެއް ފޮނުވަނީ

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެ ޖެންސެޓު ގެންނަނީ

އެޖެންޑާ 19 އިން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ: ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19ގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމަކީ ކަރަންޓުގެ އަގު ދެ ރުފިޔާ ބަޔަށް ތިރިކުރުން: ނަޝީދު

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެސްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ހުޅުދުއްފާރަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ވީއައިއޭއަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްފި

ރީތި ބީޗު ރިސޯޓުން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހިދުމަތް ފަށައިފި