ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތީމަ: އެމްޑީޕީ

ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން މުޒާހިރާއަށް ނިކުމެއްޖެ, ރައްޔިތުން ބުނަމުން ދަނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހިރާ ކުރާނެކަމަށް!

ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނާނަން: ރައީސް

ފެނަކައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް

ވައިކަރަދޫ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި ފެނަކައަކީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހަދައިފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް ނޫން: ރައީސް ލ. ހިތަދޫ ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި ކިނބިދޫ ފެނަކަ އޮފީސް ހުޅުވައި، ފެނ

​ރަމަޟާންމަހު ރ. މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ދަށްވެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ

”ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ” މިސްރާބު ހާސިލްވާން އޮތީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުވެސް ކާމިޔާބު ވެގެން: ރައީސް “ފިޔޯރީ އަވަޓެ ވާދަ 2024” ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ! ރޯދަ މަހު، ކަރަންޓުގެ ބިލް ކުރާނީ އާދައިގެ މަހެއްގެ އެވަރެޖަށް ބަލައިގެން އައްޑޫގައި އައްސޭރި ޓޫ

“ފިޔޯރީ އަވަޓެ ވާދަ 2024” ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ! ރޯދަ މަހު، ކަރަންޓުގެ ބިލް ކުރާނީ އާދައިގެ މަހެއްގެ އެވަރެޖަށް ބަލައިގެން އައްޑޫގައި އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން އައްޑޫ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް މ

ރޯދަ މަހު، ކަރަންޓުގެ ބިލް ކުރާނީ އާދައިގެ މަހެއްގެ އެވަރެޖަށް ބަލައިގެން އައްޑޫގައި އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން އައްޑޫ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތަކުގައި ގިނަގިނައިން ކުރުން މޮޅުއި