ވިއްސާރައާއި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެ އަލް ނަސްރުގެ މެޗެއް ފަސްކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ 73 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ސްޓެލްކޯއިން އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަށް ވަދެ, އޭގެން ލިބޭ ނަފާއިން ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ކުޑަކުރަނީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރުކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ: އިބްރާހީމް ދީދީ

1.2 މެގަވޯޓުގެ ޖަނެރޭޓަރު ސެޓަކާއެކު އޭދަފުއްޓަށް ކަރަންޓުގެ ޔަޤީންކަން

ކަރަންޓުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފާއިތުވި 3 އަހަރު 1.8 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ކުލައެއް ނުޖައްސާނަން: ޝަރީފު

މާލެ އާއި ރަށްރަށަށް ދޭ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހަމަހަމަކުރަން ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުން ނަގާ އަގު ހަމަހަމަކުރަން ހަމަސް ދީފި

ތިރީސް އަހަރަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއްނެތި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވޭވަށަށް ލިބޭނެ: ރައީސް