ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީފައި: ނައިބު ރައީސް

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވަނީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި: ނައިބު ރައީސް

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ވަރަށް ގިނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީފި: ނާއިބު ރައީސް

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެސްދީފި: ނައިބު ރައީސް

މިއަދު ވެސް މައްޗަންގޮޅީގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ

ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ