އައްްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ޖުލައި މަހު ލިބޭނެ: ފެނަކަ

ވިލިނގިލީ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ހުއްޓުމަކަށް، ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާން ދެދުވަސް ނަގާނެ

ވިލިނގިލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ- ފީވަކު ކައުންސިލް

ފީވަކުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަޔަކު ހުރަސްއަޅާ: ފެނަކަ

60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލުކުރަން ބުނި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނެތް!

ލ. ގަމު ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުުރުމަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ފެނަކަ

ހޯޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީޚެއް ނޭނގޭ:ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ރ. މީދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ، ފެނަކައާއި ގުޅިގެން މިދަނީ ބަލަމުން - އާދަމް ޝަރީފް