ލަންކާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ: އޮފިޝަލް

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑޫ އަށް ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

މާޗް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި: ރައީސް

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކަރަންޓުގެ އަގު ސަރުކާރުން ހެޔޮކޮށްފި

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދާ ދެނީ