ސްޓެލްކޯއިން މަހިބަދޫ ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަހިބަދޫ އަށް އާ ޖަނެރޭޓަރެއް

މަހިބަދޫއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރަކާ އެކު ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރަނީ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް މަހިބަދޫ އަށް އައު ޖަނެރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

އެއްވެސް ރަށަކުން ހަމަ ގައިމުވެސް ކަރަންޓުގެ ޝަކުވާއެއް މިހާރު ނާދޭ: ރައީސް ސޯލިހް

ވިއްސާރައާއި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެ އަލް ނަސްރުގެ މެޗެއް ފަސްކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ 73 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ސްޓެލްކޯއިން އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަށް ވަދެ, އޭގެން ލިބޭ ނަފާއިން ކަރަންޓުގެ ޓެރިފް ކުޑަކުރަނީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އިތުރުކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ: އިބްރާހީމް ދީދީ

މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްހަމަކުރަން 7 މަސް ދީފި