އެލައިޑްއިން ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހަ މިލިއަން ދީފި

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެލައިޑުން 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ބަދަލުގެ ގޮތު އެލައިޑުން 6.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ފައިސާދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ އާއި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ މިންވަރު ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ، ހަ ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ!

ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަލަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ދީފި

ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ހޯއްދެވުމަށް ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތް

ކަރަންޓްގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލުގެ އަސަރު ކުރާނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ފަސް އިންސައްތަ މީހުންނަށް

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 377،772 ރުފިޔާ!

ނުކުރާ ކުށަކަށް ޖަލުގައި 38 އަހަރު ހޭދަކުރި އެމެރިކާ މީހަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 21 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި