ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 18 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 845 މިލިއަން ދޭން ނިންމި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ދީބާޖާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ބަދަލުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭނެ އޮޑިޓް ފާމްތަކެެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް އޮތީ ރާއްޖެއަށް: ޝާހިދު

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކައިފި

ނޫމަޑިއަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދިނީ 848 މިލިއަން ރުފިޔާ

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްކީ 849 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދޯދިޔާކަމުން ބިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފިން

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި