ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 200،000،000.00 ރުފިޔާ ހޯދަން އިބުރާ ދައުވާ ކުރަނީ!

ބަދަލުގެ ގޮތުގެ 200 މިލިއަން ހޯދަން މަންދުން ދައުވާ ކުރަނީ

ޕޯލާ ބެއާތައް މޫސުމީ ބަދަލުގެ ޝިކާރައަކަށް

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 78 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ބިގުގައި ރައީސްގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ހިއްސާ!

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ: އުޝާމް

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު!

ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެދިފައި ވަނީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް

ފުށިދިއްގަރު މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދަން އެދިފައި ވަނީ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ނޫމަޑިއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 55 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދީ ޚަލާސްކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުގެއަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ހެޔޮ އަސަރު އެބަ ފެނޭ: މަސްތޫރު