އަދުރޭ ރައީސަށް - ރައްޔިތުން ކެކި އަރާއިރު ހަނު ހުރުން ނޫން ގޮތް ނެތީ ތޯ

ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވާތީ ނޮޅިވަރަމްގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެއްޖެ

ނޮޅިވަރަމުގައި ގެވަޅު ދިނުން ލަސްވެ އެކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖް ކުރަނީ.

ނޮޅިވަރަމުގައި ގެވަޅު ދިނުން ލަސްވެ އެކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން އިހްތިޖާޖް ކުރަނީ.

އިރާނާއެކު ހަގުރާމައަކަށް ދާން އެމެރިކާގެ 95 އިންސަތަ ރައްޔިތުން ދެކޮޅު

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން: ނައިބް ރައީސް

ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ލުޔިކޮށެއް ނުނަގަން: ރައީސް ސޯލިހު

އަމިއްލައަށް މަރުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ފިލި ޒުވާނަކު ހޯދަން އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެއްޖެ

ޖިނާއީ އަދަލުގެ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ބިޝާމް

ސްޕީޑް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅު: ތަރުޖަމާނު