މަނަދޫ ރައްޔިތުން ތިބީ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ކޮވިޑު ފެތުރޭތީ ނެއްލައިދޫ ބަންދު، ރައްޔިތުން ބަލި ފެތުރެން ފެށި ގޮތެއް ނޭނގި ހާސްކަމެއްގައި

އެމްޑީޕީ ނޫން ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭގައި އުފެދުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭ: ނަޝީދު

ޑރ. އިޔާޟްގެ ތުހުމަތު އެޗްޕީއޭއަށް: ރައްޔިތުން އިސްލާމްދީނާއި ދުރުކުރުވަން ޙީލަތްތެރި ރޭވުން ތައް ރާވާ މުއައްސަސާ އެއް!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަންދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް - ލަންދޫ ކައުންސިލް

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް: ލަންދޫ ކައުންސިލް

"މަޝްރޫތައް ހިންގަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް"

ސްމާޓް ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ނޭދެވޭ މުއާމަލާތްތަކާ މެދު އާންމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މިދިޔަ އަހަރު ފަލަސްޠީނުގެ 8،000 ރައްޔިތުން ޔަހޫދީންގެ ބަންދަށް