ކޮޅުފުށި މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު ރައްޔިތުން އުފުލި ތަކްލީފުތަކަށް ނިމުމެއް!

ޑރ.ޖަމީލު ނަޝީދަށް: ރައްޔިތުން ރުޅިއައުމުން އައިއެސް ގެ ޓޭޕް އަޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް.

ރައްޔިތުން ރުޅިއައުމުން އައިސިސްގެ ޓޭޕް އަޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް

ރައްޔިތުން އެދެނީ އެންމެ ކުޑަކޮށް 2000 އަކަފޫޓުގެ ބިމަކަށް: ޖާބިރު

ރައްޔިތުން އެދެނީ ފްލެޓަކަށް ނޫން، އެންމެ ކުޑަކޮށް 2000 އަކަފޫޓުގެ ބިމަކަށް: ޖާބިރު

ބަހުރައިން އާއި އިސްރާއީލުން ގުޅުން ގާއިމު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ، މިޔަންމާގެ ރައްޔިތުން ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދު ކުރަނީ

އެންމެ ބޮޑު ހާސްކަމެއްގައި ހޯނޑެއްދޫ، ގުޅިފައިވާ މަޑަވެލީ ރައްޔިތުން ދައްކައިދެނީ އެކުވެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

ދަރަނި 74 ބިލިއަނުގައި، ރައްޔިތުން ފެންވަރަނީ ނަޖިސް ފެނުން: އަލީ ހުސައިން

ދަރަނި 74 ބިލިއަނަށް އެރިއިރު އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުން ފެންވަރަނީ ނަޖިސް ފެނުން - އަލީ ހުސައިން