ސަރުކާރުން ލަންކާ ރައްޔިތުން ގެނެސް ވަޅުލާންއުޅެނީ މާލީ މަންފާތަކެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ: މުއާޒް

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ ރައްޔިތުން ވަޅުލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅީ ރާއްޖެއިން ކަން އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފި

ކޯވިޑްގައި މަރުވާ ލަންކާ ރައްޔިތުން ވަޅުލައިދިނުމަށް ހުށަހެޅީ ރާއްޖެއިން ކަން އެގައުމުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފި

ރަސްދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މުޅި ރަށް ސާފުކޮށްފި

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ގެދޮރުން ނެރެން ޔަހޫދީ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުތައް ބާޠިލުކުރަން އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާކަން ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮށްފި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ގިނަވީ އެހެންވެ: ރައީސް

ފުލުހުންނާމެދު ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކަށްނިމުމެއް ނާދޭ: އެމްޕީ. އަލީ

ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް 3ވަނަ ދަރަޖައިގާ: ދިޔާނާ