ރައްޔިތުން ބައެއް މެންބަރުން ބަލައެއް ނުގަނޭ: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: ޝާހިދު

އާންމު އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި ލަންޑަނުގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް

ރައްޔިތުން ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރުދޭނަމަ ﷲ ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވަވާނެކަން ޤުރްއާނުން!

ބަޖެޓް މެދުވެރިކޮށް އުޅެނީ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން

ކެންދޫ ރައްޔިތުން ތަހައްމަލުކުރި ރަށްގިރުމުގެ ޒަމާންވީ ތަކުލީފު ނިމުމަކަށް

ރައްޔިތުން ރުއްސަން ޓެކްސް ކުޑަކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވަނީ ފެނިފައި: މިއުވާން

އައްޑޫ މަސްކަނޑުން އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ގެއްލުމަކީ ރައްޔިތުން އެދޭނެކަމެއް ނޫން

ކިހާދޫ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމަކަށް ކުރާ އުންމީދު ހަޤީޤަތަކަށް

ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ