މިއީ މަލާމާތެއް ނޫން، ކާށިދޫ ދާއިރާ ރައްޔިތުން ކޭބަލް ކާރުގައި ދަތުރުކުރާނެ - ޖާބިރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފަހުބަސް ބުނަން ޖެހޭނެ ބަޔަކީ ރައްޔިތުން، ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު އާންމު ކުރަން ޖެހޭ - ނަޝީދު

ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނުދޭތީ ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެއްޖެ

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްދެއްވީ ނަޒާޙަތްތެރި މަޖިލީހެއް: ނަޝީދު

އެޖެންޑާ 19 އަށް ރައްޔިތުން "އޯކޭ" ދީފި، އެމްޑީޕީއަށް 66 ގޮނޑި

އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ ރޮޒޭ!

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނަށް އެނބުރި ދާކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް

ޢަބްދުއްރަޙީމާއި ނިހާނަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފި

އަވަހަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

އާއްޓޭގެ ފަހުބަސް: ރައްޔިތުން ވިސްނަވާ ! ހުއްޓިހުންނާނީތޯ ނުވަތަ ކުރިޔަށްދާނީތޯ ؟