ނިޒާމު ބަދަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުން: ރައީސް ވަހީދު

މުއިއްޒު ޖަލަށްލުމަކީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ޖަލަށްލުން: އަދުރޭ

ރައްޔިތުން ކުރެއްވި އިތުބާރު، އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، ނަތީޖާއިން އަދާކޮށްދޭނަން: ޑރ. މުއިއްޒު

މާލޭ ރައްޔިތުން ބަސް އިއްވައި، ތާއީދު ހޯދަން އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ: އަނަސް

ރައްޔިތުން ބަސް ބުނެފި، ޔާމީން ވަގުތުން ދޫކޮށްލާ: އަދުރޭ

ނަތީޖާ ނެެރެދީ މާލޭ ރައްޔިތުން އުފާ ކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބަސް އިއްވައިފި، މޭޔަރަކަށް ޑރ. މުއިއްޒު

މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ރައްޔިތުން ވޯޓް 58 ފޮށްޓަކަށް

މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ރައްޔިތުން ވޯޓް 58 ފޮށްޓަކަށް

އެންޓި ކެމްޕޭނާ މެދު ކަންބޮޑެއް ނުވޭ، ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ރަނގަޅަށް: ޑރ. މުއިއްޒު