އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ރައްޔިތުން އެދުނު ކަންކަން މިގެންދަނީ ކޮށްދެމުން - ހެޔޮ ގޮތުގަ ބޭނުން ހިފާ!: ރައީސް

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ: އދ

އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭން ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މީދޫ ރައްޔިތުން އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފަށައިދިނުމަށް!

ރައްޔިތުން މާޔޫސްވިޔަ ނުދޭން ޖާބިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް

މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކޮށްފި

ލަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ހުރި ލެބޯޓްރީ މެޝިނެއް ގެންދަން އުޅުމުން ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެކަން ހުއްޓުވައިފި

ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ތާޢީދުކުރި އެއްސަބަކީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާޙުކުރަން ވަޢުދުވުން - އޭޖީ

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ވައުދަކީ ރައްޔިތުން ވޯޓުލި ވަރަށް މުހިއްމު ވައުދެއް : އޭޖީ

އިންނަމާދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ވަނީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް!