ނިއުދިއްލީގެ 22 މިލިއަން ރައްޔިތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ!

ޕާކިސްތާނަށްވުރެ ޗައިނާގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރޭ

ރައްޔިތުން ހިތްވަރުކޮށްފިއްޔާ ބޯޑަރު އަލުން ބަންދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: އަލީ ވަހީދު

ރައްޔިތުން ހިތްވަރުކޮށްފިއްޔާ ބޯޑަރު އަލުން ބަންދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: އަލީ ވަހީދު

މަކުނުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިނގާބަޔަކު އުޅޭތީ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އެމެރިކާ ރައްޔިތުން އީޔޫ ގައުމުތަކަށް ވަނުން މަނާކުރަނީ

ކޯލިޝަން ދެމި އޮނަނާނެ! ރައްޔިތުން ވެރިކަން ޙަވާލުކުރީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރަކާ!: ރައީސް ޞާލިޙް

ގެއިން ނުނިކުމެ ރައްޔިތުން ތިބުމަކީ މުޖްތަމަޢުގެ ރައްކަލަށްޓަކައިވި ވަރަށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް: ރައީސް

ކުރިޔަށް އޮތީ ދަތި ދުވަސްތަކެއް، ރައްޔިތުން އެކަމަށް ވިސްނައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވާ!

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަންޏާ އަހަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ކައިރީގައި: ރައީސް