ޝާފިއުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަލީ އަހުމަދާއި މެދު ރައީސް އޮފީހުން މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެފި

ހުއްދަ ދީފައި ނުވާ ޖަމާއަތަކުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ލީޑާސް ޑައިލޮގެ މާދަމާގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ޖީއެމްއާރުން އެއާޕޯޓްގެ އެއްބަސްވުން ބަދަލު ކުރަން އެއްބަސް ނުވާ ނަމަ އެއާޕޯޓް އަތުލަން ޖެހޭނެ: ގައުމީ ޕާޓީ

އަލްގީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ﷲގެ ދަރުބާރަށް ދާންވާނީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގެން ނުވާ ޙާލުގައި: ޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން

މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދުވެސް ކޯޓްގައި ވިދާޅުވީ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް

އިހްތިސާސް ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުން ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް ބޭރުކޮށްފި

ފުލުހުން އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ހައްގު ގެއްލުނު: އެޗްއާރުސީއެމް