ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމައިފި

ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ނަން އިއްވާފައި ނުވާ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އަޅައިފި

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ޙުކުމް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ މީހުންނަށް ވާގިވެރިވެ އެހީތެރިވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ!

އަޑުއުފުލަންވީ ދުއްތުރާއަކަށް ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް

"ބޯހުރާ ތަރައްގީކުރާނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް"

ރައީސް އިބްރާހިމް "އޯކޭ" ނުވާ އަދި ރައީސް ޔާމީން "އޯކޭ" ވާ ސަބަބު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ނުވާ ރިސޯޓުތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ނާޒިމް

އިންޑިއާގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ސޯނަމްގެ އަގު ބޮޑު މުމްބާއީ އެޕާޓްމެންޓު ވިއްކާލައިފި