ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ، މަރުވެފައި އޮޮތް މީހެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި!

ރޯދަމަހުގެ ހުރިހާ ރޯދަތައް ހިފުމުގެ ބޭނުމުގަ ޙައިޟް ނުވާ ނުވަތަ ޙައިޟްވުން ލަސްކުރާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

ރަމަޟާން މަސް ނިމޭއިރު ބޭނުންވަނީ ނުބައިކަމުން ވަސްވެސް ބަލަން ބޭނުން ނުވާ އެއްޗެއް ގިނަކުރަންހެއްޔެވެ؟ ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން ހެއްޔެވެ؟

ހިޔާގައި ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: އެޗްޑީސީ

ދުވަހަކު ނުވާ ވަރަށް ދަރަނިވެރިވެއްޖެ: ކަރަންވީރް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގައި ޖާގަ ކުޑަވުމަށް ވުރެ ބޮޑީ ލިފްޓް އޮޕަރޭޓް ނުވާ މައްސަލަ!

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ ހަތްދިހަ ދެގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން: އެޗްޕީއޭ

ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި 2 އަހަރު ނުވާ ކުދިން އިސްތިސްނާކޮށް ޑިޕާޗާ ޓެކްސް ނަގަން ފަށައިފި