ދަރިމައި ނުވާ މީހުންނަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސައިދެނީ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފަޤީރުންގެ ލިސްޓުން ޙައްޖަށް ފޮނުވާނީ 69 އަހަރު ނުވާ މީހުން

ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާނީ ފަގީރުންނާ މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ 69 އަހަރު ނުވާ މީހުން

ކަނޑު އަޑިން މާލެ އާއި ރަސް މާލެ ގުޅާލުން، ނުވާ ވަރު ކަމެއް ނޫން، ހާސްވަނީ ކީއްވެ!

ހިތްދަތިވެގެން ނުވަތަ ތަކްލީފް އުފުލަންޖެހޭތީ ދުނިޔޭގަ އުޅެން ބޭނުން ނުވާ މީހުން މިކަންކަމަށް ވިސްނައިފިނަމަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ކަންބޮޑެއް ނުވާނެ! އިން ޝާ ﷲ: މުފްތީ މެންކް

ދައުލަތަށް ފައިދާ ނުވާ، ކުންފުނިތައް ރީސްޓްރަކްޗާރކުރުން ނުވަތަ އުވާލުމަށް ނިންމައިފި

ފައިދާ ނުވާ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

ފައިދާ ނުވާ ކުންފުނިތަކާ މެދު ގޮތްތަކެއް ނިންމަނީ

މަޝްރޫއުތަކުގެ ދުވެލި ހަލުވި ކުރަން އިތުރު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ, ފައިދާ ނުވާ ކުންފުނިތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

އިހުސުންނަތަކީ ރަވާތިބް ސުންނަތަށް ނުވާ ނަމާދުތަކުގައި އިހުސުންނަތް ނުކޮށް ފޯނާކުޅެނީ ސުންނަތަކަށްވާތީތޯ؟