18 އަހަރު ނުވާ 2 ކުދިން ބަލިވެއިން މައްސަލައެއް!

ކަނޑޫދޫ ހަސަނުގެ ޝަރުތުހަމަވާ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އަލުން ކޯޓަށް

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސައިގައި ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގަނެ، ގައުމީތަރައްގީގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުވާ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު މަލީހު ވަކިކުރަން ބައެއް މެންބަރުން ގޮވާލައިފި

އިންތިހާބުގެ އިންތިޒާމުތަކަށް ވެސް ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ހުއްދައާއެކު ފަސް ދުވަހަށް

ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް މިހާރު ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންކަމުގައި

ކަރަންޓީނު ނުވާ ގޮތަށް ދެން ރަށްރަށަށް ދެވޭނީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަންކަމުގައި: އެޗްއީއޯސީ

ވެކްސިނަކީ އިތުބާރު ލިބިފައި ނުވާ ވެކްސިނެއްކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް ޑރ. ނަޒްލާ ރައްދުދެއްވައިފި

ދިރިއުޅެން ހެޔޮ ނުވާ ވަރުގެ އެތައް ގެއެއް

ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހަކަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި