ދިވެހިން މިއިން ދުވަހަކު ފަގީރު ނުވާ މިންވަރަށް މިއަދު ފަގީރުވެއްޖެ: ދުންޔާ

ދުވަހަކު ނުވާ ވަރަށް ދިވެހިން ފަގީރުވެއްޖެ ކަމަށް ދުންޔާ ވިދާޅުވުމުން ރޮޒައިނާގެ ނުރުހުން ދުންޔާއަށް

އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯންތަކާ ގުޅޭ ދެއުޅިއެއް ނުވާ ވާހަަކަތައް!

ބަޖެޓު ކުރެވިފައި ނުވާ އެއްވެސް މަގާމަކަށް މީހަކު ނުނަގާނެ: ސަރުކާރު

އަޅުގަނޑު ނުވާ ބަންދެއް ރާއްޖެއަކު ނުހުންނާނެ: ރައީސް މައުމޫން

ވެކްސިން ކެމްޕެއިންގައި އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައިވެރި ނުވާ މުވައްސަސާއެއް ނެތް : މިނިސްޓަރ ނަސީމް

ފުލުހުން އަންގަނީ ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ލީކުވެފައި ނުވާ ކަމަށް!

ހިޔާލު ފާޅުކުރެވޭނީ ދީނާ ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް: ޖަމީލު

ޑެންގީ ޖެެހިގެން އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު އައިސީޔޫގައި، ހާލު ސީރިއަސް

އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކަށް ޑެންގޫޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ