ވަކީލުންގެ ހުއްދަ ބާތިލް ނުވާ ގޮތަށް ބިލް ބަދަލު ކުރަނީ

ވެމްކޯގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުވާ 3000 ގޭބިސީ އެބަތިބިކަން ހާމަވެއްޖެ

މާފަންނު ކޮޅުގެ ހާލަތު ގޯސް، ފެންބޮޑު ނުވާ ގެއެއް މަދު!

ޓެކްސް ނެގޭނީ ޒަކާތް ނަގައި އެއިން ނުވާ ނަމަ: ޝެއިޚް ޒައިދު

ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

މެމްބަރު ވަހީދަކީ ދުވަހަކުވެސް ދެގޮތެއް ނުވާ، އިހްލާސްތެރި ބޭފުޅެއް: ރައީސް މައުމޫން

މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހެއް

ގާސިމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ޖާގައެއް ނެތް: މެންބަރު ނަޝީދު