އީސީ ޝަރީފުގެ ޓުވީޓެއް ހޯދާ މަންޖެއަށް

އީސީ ޝަރީފް މުއާއަށް: މިދަނީ ބޭރަށް މަ ހޯދާ މަންޖެ ގާތު ބުނެލާތި !

އީސީ ޝަރީފު މުއާޒަށް: މިހުރީ ގައުމުން ބޭރުގައި، އަހަރެން ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނެލާތި!

އީސީ ޝަރީފް މުޢާޛަށް: ކުރު ޗުއްޓީއަކަށް ފުރައިފިން، މަ ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނެލާތި!

މިހިރީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި، މަ ހޯދާ މަންޖެ ކައިރީ ބުނާތި – ޝަރީފް

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުން: އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކާނެ މާކެޓެއް ނެތް

އަލަށް ސައިކަލު ހޯދާ ކުދިން މިދުޢާ ކިޔަމުތަ؟

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލަށްވުރެ ގިނައިން އޭޑީކޭ އިން މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ..

އައިޖީއެމްއެޗަށް ވުރެ އޭޑީކޭއިން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ގިނަ: ދިރާސާ

"ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އަންހެން ކުދިން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ވަޒީފާގެ މައިދާނުން ވެސް ފެންނަންޖެހޭ"