މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި

އެއްވަނަ ދަަރަޖަ ހޯދާ ހާފިޒުންނަށް ހާއްސަ މެޑަލެއް ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ބެންޗު ކުއާޓާއަށް، އެފްސީ މަގުމައްޗަށް އުންމީދެއް

ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ މީހާގެ ދީންވެރިކަމާ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން، ފަރުވާ ހޯދާ: ހުތުބާ

ޤައުމީ އިނާމާއި، މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދިނުން މިމަހުގެ 26 ގައި

މެސީގެ މައްޗަށް ރޮނާލްޑޯ ކުރި ހޯދާ ގުރޫޕް ޖީގެ އެއް ވަނައަށް

ރަށަށް ހޯދާ "ފަޚުރު" ލިބި ނިމޭއިރު، "އަހާއި ލަގަން" ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

ސައްހަނޫން ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕް ފޮނުވައި، މަކާރާއި ހީލަތުން މުދާ ހޯދާ މައްސަލަތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ

މީހުން ޓްރެފިކުކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭ ގޮތްހަދަނީ

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަން އިސްލާހެއް