އިޢުލާން: ފިލައިގެން ދިއުމުން ގެއްލިގެން ހޯދާ ބައެއް! ހޯދައި ދިނުމުން އިނާމު ލިބޭނެ!

ކޮޅުފުށީގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު 52 އަށް

މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް މިސްކިތު ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދާ: ޝަހީމް

ޕެނަލްޓީގައި ކޮލަމްބިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ ކޮޕަގެ ފައިނަލަށް އާޖެންޓީނާ

ހިތަދޫ އެވްރިވަން ލަރނިންގ ސެންޓަރުން ވަގަށްނެގި ތަކެތި ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަމެއް ދިމާވުމުން ހައްލު ހޯދާ އުސޫލު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ

ޑޮލަރު ހޯދާ ދޭނެކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ތަކެއް ނަގާދައިވާ މީހަކު ހޯދަން ފުލުން އިޢުލާން ކޮށްފި

ޑޮލަރު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާ މީހަކު ހޯދަނީ

ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް ޑީ- ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދާ ޗެކް ރިޕަބްލިކް ދެވަނަ ބުރާއި ގާތަށް

ދެކެނީ ކުފުރުގެ ބިމެއް ކަމަށް، އެކަމަކު އިންކަމް ސަޕޯޓް ހޯދާ