ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލަށްވުރެ ގިނައިން އޭޑީކޭ އިން މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ..

އައިޖީއެމްއެޗަށް ވުރެ އޭޑީކޭއިން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ގިނަ: ދިރާސާ

"ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އަންހެން ކުދިން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ވަޒީފާގެ މައިދާނުން ވެސް ފެންނަންޖެހޭ"

ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދާ ގައުމުން ބޭރުގައި ފޮރުވައިހުރި ފައިސާއާއި މުދާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބޮޑުވަޒީރު ފައްޓަވައިފި

މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަަށް ހޯދާ ހައްޔަރުކުރެވިއްޖެ: ފުލުހުން

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ މިންވަރު މަދު - އެޗްޕީއޭ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ހިންގާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ކޮމިޓީއަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ސްކޫލުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޓްރޮފީ ދެނީ

ސައްޙަނޫން ޑޮލަރުތަަކަކުން ވިޔަފާރިކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހާ !!

ދައުލަތުން ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދާ، އިންސާފު ގާއިމްކުރާނެ: ފަޔާޒް