ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދަނީ

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތައް ދުރުކޮށްދިނުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ވަކީލުން ތަސައްވުރު ކުރެވިފައިވަނީ މާލީ ތަނަވަސްކަން ހޯދާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި: މުއުތަސިމް

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމްކޮށްފި

ރޭޕް ކިޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސާމްޕަލް ނަގަން ދޭ ރުހުން ލިޔުމުން ހޯދާ ގޮތަށް ހަދަނީ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަޑު އަހައި، ޚިޔާލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންޖެހޭ: ފަޒްނާ

ޓީމުން ހޯދާ ކުރިއެރުމަކީ މިވަގުތަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން: އެންރީކޭ

ހަސަދަވެރިންގެ ވާހަކަތަކަށް ކަންބޮޑުވާން ވަގުތު ބޭކާރުނުކޮށް ކުރަންވީ ކަންތައް ﷲ މިވަނީ އަންގަވާފަ! ޢަމަލުކޮށް ކުރި ހޯދާ!: މުފްތީ މެންކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދަރިން ހޯދާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރުގައި ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި