މީހުންގެ ނަމުގައި ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކުވައިގެން މަކަރުން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެތި ހޯދާ ކުއްތާ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގެންނަނީ

ހުރިހާ އަންހެނުން “ނިކް ޖޯނަސް” ކަހަލަ ބައިވެރިޔަކު ހޯދާ: ޕްރިޔަންކާ

ފޯނު ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރިސޯޓަކުން ވަގަށް ނެގި ފޯނުތަކަކާއި، ފައިސާތަކެއް ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް "ކޭޝްލެސް ސަރވިސް" ތަޢާރަފްކޮށްފި

ކުނި ވިއްކައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ އިންޑިޔާ ދެބެއިން

ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަައިގެ ހަގީގަތް ހޯދާ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން: ޖުޑިޝަރީ

އޭލެވެލް އިން އެއްވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރަކު ބޭނުން ގައުމަކުން ކިޔަވަން ފުލް ސްކޮލަޝިޕް އެސްޓީއޯއިން ދެނީ

މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ