މަސްތުވާތަކެތިން ސަލަމާތްވުމަށް 1253 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާ ކިތަންމެ ގިނައިން ހޭދަކުރިޔަސް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުރަ އުފުލިނަމަވެސް ކުރާ ޢަމަލުން ފައިދާއެއް ނުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ!

އަނބިމީހާ ބަލިކުރުވާފަ އެކަން ބަހަނާއަކަށް ދައްކާފަ ދެވަނަ އަންތބަކު ހޯދާ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސަލާމަތްވެވޭނެތަ؟: މުފްތީ މެންކް

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ޑްރަގް ނެޓްވޯކުތައް ހޯދާ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޝުޖާއު

ޚުޠުބާގެ ނަސޭހަތް: ދޮގު ނުހަދައި، ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ

ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ޒުވާނުންގެ ލަފާ ހޯދާ ބޯޑެއް ރައީސް އެކުލަވާލަނީ

ސްޓާލިންކުން، އަމިއްލައަށް ފްރިކުއެންސީ ހޯދާ އާ ސެޓެލައިޓު ކިޓެއް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ގެއްލުނު ބައި ހޯދާ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް- ގާސިމް

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް އަށް ފަރުވާ ހޯދާ 22 މީހުން، ގިނައީ ފިރިހެނުން

ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ 22 މީހުން