ސީސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ފުރަތަމަ އަންހެން ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ އާޔާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހިޔާ ފްލެޓް: ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދާ ސާވޭ މިމަހު 27ގެ ނިޔަލަށް

ސްޓާފް ސާޖަންޓް ފަހީމް ރަހީނުކުރި މީހުން ހޯދާ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: އެމްއެންޑީއެފް

"ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ޙައްލުއޮތީ އިސްލާމް ދީނުގައި، ކަންކަން ހޯދާ ބަލަންޖެހޭ"

ފުލުހުންނަކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ހައްލު ހޯދާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ: ސީޕީ

ރާއްޖެއަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ވަކާލާތުކޮށް ނަތީޖާ ހޯދާ ޤައުމެއް: ކޮމަންވެލްތުގެ އެސްޖީ

ހިފި ފްލެމިންގޯއެއް ހޯދާ، އީޕީއޭގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް. މައްސަލަ ބަލަނީ

ކިޔޫގެ މައްސަލައަށް ހަ1އްލު ހޯދާ، އަދަދު ދަށް ކުރެވިއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް

އަމީން ދީދީއަށް އިންސާފު ހޯދާ މައްސަލަ އިންތިގާލީ އޮފީހުން ބަލައިގެންފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި