އިތުބާރު ހޯދާ، އިންސާފު ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

ޖަލު ފިލި މީހާ ހޯދާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖިލިސް ފަށާއިރަށް މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާނަން: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނެރުން އަވަސްކުރުން މުހިންމު: ނައިބު ރައީސް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް: 200 މީޓަރު ދުވުމުން ތިންވަނަ ހޯދާ ސާއިދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވަން ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެކަމުން މަންފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރޭ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު، މިއަހަރު 39 ބޭފުޅަކަށް