ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވިކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުން ދޫކޮށްލައި 3 މީހުން ބަންދަށް

ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުމުން 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން އުޅޭތީ 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރަށް

ފުލުހުން ހޯދާ މީހަކު ފޮރުވައިގެން އުޅުނު ގޭންގު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހޯދާ މީހާގެެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ހޯދާ މީހާ ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މައްސަލާގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކު ވެސް ހައްޔަރުކުރި

މާރާމާރިއާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހާ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރީގެ މައްސަލާގައި ހޯދާ މީހާ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތަށް 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރިއަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ މީހާ ފިލައިގެން އުޅޭތާ މަހެއް!