ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުއްޖާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

މާފުށީ ކައިރީ އޮތް ސަފާރީއަކުން ގިނައަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ހޯދާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ސަރުކާރުން ޓަކައިގަނެގެންއުޅޭ 80 މިލިޔަން ހޯދާ އިހުތިޖާޖު

ޒަކާތު ފަންޑުން 180 މީހަކަށް އެހީ، ގިނައީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތައް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް އައު ހަތަރު ކޯހެއް އިފްތިހާހްކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ކަށަވަރުކުރުމަށް ސައްޙަ ތަފާސްހިސާބު ހޯދާ އޭގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ: ޠާރިޤް

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދައުލަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވ

މަސްވެރި އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް ހޯދާ ކުންފުންޏަށް ވެރީން ލައިފި

މަސްވެރި އުފެއްދުންތަކަށް މާކެޓް ހޯދާ ކުންފުންޏަށް ވެރީން ލައިފި