ކުޅިވަރުގައި ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކާއި ރާއްޖޭގައި ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ނުބައްދަލު: ރައީސް

ކުޅުންތެރިން ހޯދާ ކާމިޔާބީއާ އެއްވަރަށް ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރެވިފައެއް ނެތް: ރައީސް

މިޔަރު އުރަހަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު މީހުން ހޯދާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހޯދާ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މުވައްޒިފުން: ޑރ.މައުސޫމް

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ ލުއިތަކެއް

އިސްދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނެގި ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދާ އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

"އެމްޕީއެލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންވެސް އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން މުހިންމު"

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި

އެއްވަނަ ދަަރަޖަ ހޯދާ ހާފިޒުންނަށް ހާއްސަ މެޑަލެއް ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ބެންޗު ކުއާޓާއަށް، އެފްސީ މަގުމައްޗަށް އުންމީދެއް