ކޯވިޑް-19: އިތުރު 85 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށަށް

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ޖޮބް ސެންޓަރ ޕޯޓަލްއަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ވަޒީފާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް

ޓެންޒޭނިޔާގެ ޙިމާޔަތް ހޯދާ މޮޒަންބީކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އދން ގޮވާލައިފި

ޢަލީ ވަޙީދު އުޅޭ އެޑެރެހެއް ހޯދާ މާދަމާ އަންގަން ޕީޖީއަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

ޢަލީ ވަޙީދު އުޅޭ އެޑެރެހެއް ހޯދާ މާދަމާ އަންގަން ޕީޖީއަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަން ފާސްކޮށްފި

ދަރިފުޅުގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބައްޕަ ބަލާނަމަ ކުދިން ހޯދާ ނަތީޖާ މާރަނގަޅުވެގެންދޭ!

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނަމަ މަނީލޯންޑަރިންގެ ދަޢުވާ ކުރަނީ