ހާސްވަނީތަ، ކަންބޮޑުވަނީތަ؟ އަވަހަށް އެހީ ހޯދާ!

ހެޕަޓަޓާއިސް ސީ އަށް ފަރުވާ ހޯދާ ބޭސް ބޭނުންކޮށް ކޮވިޑް19 ޖެހުނު 11 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވި : ޗައިނާ ސައިންސްވެރިން

ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާ ގޮތެއް ސާފެއް ނޫން: ސަޢީދު

މަސް ދޯންޏަކުން 61 ކިލޯގެ ޑްރަގު ހޯދާ 11 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

65 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފޯމު ފުރުން ހުއްޓާލައިފި

ހޯނޑެއްދޫ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނުގައި 9 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ 9 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުން ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިކޮށް އެހެނިހެން ހިދުމަތް ހޯދާ: އެޗްޑީސީ

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހޯދާ މީހެއްގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

ޒިނޭކުރަން ޚަރަދުކުރާ މީހާގެ ގައިގައިވެސް، ޒިނޭކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާ އަންހެނުންގެ ގައިގައިވެސް ހުންނާނީ އަލިފާން ހިފާފައެވެ!

މަކަރުން ބިން ހޯދާ މީހުން ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން ތިބޭނީ ބިމުގެ އަޑިއަށް ގެނބިގެނބިއެވެ!