ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި

ހަވީރު 5:00 އިން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގައި ހަވީރު 5 އިން ރޭގަނޑު 8 ކަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

އައްޑޫގައި ފިހާރަތަކާއި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭންޖެހޭނީ ހަވީރު ހައެއް ޖަހަންދެން!

ރައީސް ސާލިހުގެ ޚާއްސަ ޕްރެސްއެއް މިއަދު ހަވީރު

ކޮވިޑް19: ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ!

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު 4:45ގައި ނޫސްވެރީންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މިއަދުގެ ޕްރެސް ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު، ޕްރެސްގައި ރައީސް ބައިވެރިވާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެލައްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު