އާ އަހަރާއީ ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު ވެސް ކެންސަލް!

ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރު ވެސް ކެންސަލް، އާ އަހަރުގެ ހަރަކާތެއް ނޯންނާނެ

އައު އަހަރާ ގުޅުވައިގެން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން މިއަދު ހުޅުމާލެގައި ބާއްވަން ނިންމި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލް

އާ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

މޫސުން ތަންނުދޭތީ ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލް ކޮށްފި

ތިބާގެ ނަފްސުގެ ނުބައިކަން ޝައިޠޯނާގެ ނުބައިކަމަށްވުރެވެސް މާބޮޑެވެ! ސަލާމަތްކަމަށް އެދި ހެނދުނާ ހަވީރު މިދުޢާ ކުރައްވާ!

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" މިއަދު ހަވީރު

ފުލުހުންގެ "ވޯކް އެންޑް ޓޯކް" މިއަދު ހަވީރު