މި އަހަރުގެ ހަވީރު އެޓޯލްސް ސްކޯލާޝިޕަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ޝަހުދާ ހޮވިއްޖެ

ހަވީރު އޮންލައިން ޕޯލްގެ ނަތީޖާ: މާލޭގައި ބަސް ދަތުރުތައް ތައާރަފްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފި

ހަވީރު އޮންލައިން ހިޓްސް 11 މިލިއަނަށް އަރައިފި

ހަވީރު އޮންލައިނުން ޑެސްކްޓޮޕް ނިއުސް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބޯޓް ޝޯ މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާނެ

ހަވީރު އޮންލައިންގެ އާ ވެބްސައިޓް މިރޭ އާންމުކުރަނީ

ހަވީރު ހާއްސަ: 14 ދުވަހުގެ ހަނީމޫން ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު، ޓޮމް ކްރޫޒާއި ކެޓީ ހޯމްސް އިއްޔެ ރާއްޖެ އިން ފުރައިފި

ހަވީރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރެސް ކްލަބް ހުޅުވައިފި

ލަންކާގައި ޓައިގަރުން ވެރިކަންކުރާ ސަރަހައްދަށް ހަވީރު ޓީމެއް ހިނގައްޖެ

ސުނާމީ ހާދިސާގެ ހަވީރު އޮންލައިން ކަވަރޭޖުގެ ފުރަތަމަ 18 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.2 މިލިއަން ހިޓްސް ލިބިފައިވޭ: ރިޕޯޓް