މީދޫ ގޯތި ގުރުނެގުން ހަވީރު

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން މިއަދު ހެނދުނު 10 އިން ހަވީރު 5 އަށް

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން މާދަމާ ހެނދުނު 10 އިން ހަވީރު 5 އަށް

ޕީއެންސީ/ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 10 އިން ހަވީރު 5 އަށް

އެމްޑީޕީ އާއި ޑިމޮކްރެޓްސް މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: ހެނދުނު 9 އަކުން ހަވީރު 5 ކަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ކޮމިޓީން ލަފާދީފި

ކުރުކުރު މި 3 ސޫރަތް ހެނދުނާ ހަވީރު 3 ފަހަރު ކިޔެވުމުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ފުދޭނެކަން ޙަދީޘުން-

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާ ހަވީރު ކިޔަވަން ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ސޫރަތްތަކާ ކިޔެވުމުގެ ފައިދާތައް-

އާޒިމާގެ ކެމްޕޭން ސައިކަލް ބުރެއް މިއަދު ހަވީރު!

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާ ހަވީރު ކިޔަވަން ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ސޫރަތްތަކާ ކިޔެވުމުގެ ފައިދާތައް-