މިއަދު ހަވީރު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

"އާއިލީ ހަވީރު"ގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރެއް

ކުޑަކުދިން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން އުފާ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

މޭޑޭ ރެލީ މިއަދު ހަވީރު

ކެމްޕޭން ކުރެވޭނީ މިއަދު ހަވީރު 6 އާ ހަމައަށް

ކެމްޕޭން ކުރެވޭނީ މިއަދު ހަވީރު 6 އާ ހަމައަށް

މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާ ވަގުތު ހަވީރު 5:30 އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހަވީރު 5:30އާއި ހަމައަށް ވޯޓު ލެވޭނެ

ބިން ހިއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކާމެދު އަލުން ވިސްނަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު ހަވީރު! ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބޭނުންވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސަތެއްގައި މުއިއްޒު ހުވ

މިއަދު ހަވީރު 4އިން 6އަށް މާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ