ހެނދުނާ ހަވީރު "އެންމެ ބާރުގަދަ ދުޢާ" ނުކިޔައި ދޫކޮލަން ހެޔޮނުވާނެ!

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް މާދަމާ ހަވީރު އޮންނާނެ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފި، މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

މަގޭ ޢީދު: އާއިލާތައް ހިނިތުންކުރުވި އާއިލީ ހަވީރު

ވަޅުއީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ : އޭދަފުށި ކައުންސިލް

ބޮޑު އީދު ދުވަހާއި ވަޅު އީދު ދުވަހު ހަވީރު 4 އިން 6 އަށް މާލޭގައި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ

އީދުގެ ދެ ދުވަހު ހަވީރު 4:00އިން 6:00އަށް މާލޭގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އީދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ!

"ހަވީރު" ނޫހުގެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި