އައްޑޫ ފްރެންޑްސްއާއި ސްކީމްގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިއަދު ހިތަދޫގައި

ވިލިނގިލީ ކައިރިން އޮޔާގޮސް އިއްޔެ ހަވީރު ގެއްލުނު ދެމީހުން 10ގަޑި އިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއަށް އަރައިފި

އީދު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މާދަމާ ހަވީރު ހުލުމާލޭގައިވެސް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

އީދު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ޢީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ މަގުތަކުގައި ދުއްވުން މަނާ

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ނުދުއްވޭނެ

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގަ ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި