މިއީ ހެނދުނާ ހަވީރު އެންމެ ތިންފަހަރު މި ޛިކްރު ކިޔާލުމުން މުޅި ދުވަހު ޛިކްރު ކުރުމަށްވުރެ މީޒާނުގައި ބުރަދަން ބޮޑު ޛިކްރެއް –

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހާސްކަން ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ހެނދުނާ ހަވީރު މިޛިކްރު ކިޔާށެވެ!

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

ޝައިޠޯނާއަށްވުރެ ނުބައިކަން ބޮޑު ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްކަމަށް އެދި ހެނދުނާ ހަވީރު ކުރަންޖެހޭ ދުޢާއެއް!

މިއަދު ހަވީރު އަލީ ވަހީދު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވަނީ

މިއަދު ހަވީރު ހިޔާ ޔޫނިއަނުން ސުލްހަވެރި އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

ރައީސް މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ