ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ މެޗު ހަވީރު 03:30 ގައި

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާ ހަވީރު ކިޔަވަން ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ސޫރަތްތައް-

މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު ކާނިވާ ބޮޑު ސްކްރީނުގައި އަޅުވަނީ

ޑަބްލިއުޑީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިސްރަށްވެހީންގެ ހަވީރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

"ޒުވާނުން ގައުމީ ޓީމާއެކު" ނަމުގައި މިއަދު ހަވީރު ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވަނީ

މިއީ ހެނދުނާ ހަވީރު އެންމެ ތިންފަހަރު މި ޛިކްރު ކިޔާލުމުން މުޅި ދުވަހު ޛިކްރު ކުރުމަށްވުރެ މީޒާނުގައި ބުރަދަން ބޮޑު ޛިކްރެއް –

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހާސްކަން ފިލުވާލަން ބޭނުންނަމަ ހެނދުނާ ހަވީރު މިޛިކްރު ކިޔާށެވެ!

ހުޅުމާލެ އާއި އޭދަފުށީގެ އެކުވެރިކަމުގެ ވެޓަރަންސް މެޗެއް މިއަދު ހަވީރު

ޝައިޠޯނާއަށްވުރެ ނުބައިކަން ބޮޑު ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްކަމަށް އެދި ހެނދުނާ ހަވީރު ކުރަންޖެހޭ ދުޢާއެއް!