ހަވީރު 4:00އިން ރޭގަނޑު 8:00އަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި މާދަމާ ހަވީރު 4އިން ރޭގަނޑު 8އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ޖެނުއަރީ 1 ގައި މާލެ، ވިލިމާލޭގައި ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 8:00 ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ!

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4އިން ރޭގަނޑު 8އަށް މާލެ، ވިލިމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަވީރު މާލެ، ވިލިމާލޭގައި ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

"ޤައުމުގެ ދުލުން" ލަވަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ އެޕިސޯޑު ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު

ސިފައިންގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޝަރަފްގެ ހިނގާލުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަނީ

ސިފައިންގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުމުން މިއަދު ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީގައި

އެއްހަމަ ހަވީރު – ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް

މިއަދު ހަވީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ