ހަވީރު 5 ން 6 އަށް ރައްޔިތުން ބައިވެރިކޮށްގެން ދީނީ ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސް ދޭނީ ކޮން ޗެނެލަކުން؟

މިއަދުން ފެށިގެން ހަވީރު ފަހަކުން ރޭގަނޑު އަށަކަށް ބަސް ނުދުއްވާނެ

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތައް ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19: ހަވީރު 16:30 އިން 20:30 އަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތައް ބަންދު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި އިތުރު ދެ އެއާޕޯޓެއް ހަވީރު 6 ގައި ބަންދުކުރަނީ

ހަނިމާދޫ، ކާޑުއްދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ހަވީރު 6 އިން ބަންދު ކުރަނީ

މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00ގެ ފަހުން ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

މާލޭގެ މާރުކޭޓްތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު ކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19: މާލެ ސިޓީ ކާރުކޭޓްތައް ހަވީރު 4 ގެ ފަހުން ބަންދު

މާރުކޭޓްތައް ހަވީރު 4:00ގެ ފަހުން ބަންދުވާނެ