ގްރޭޓާ މާލޭ ގްރިޑް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތް މިއަދު، ހަވީރު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މިއަދު ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 8އަށް މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމަތީގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނެ!

މިއަދު ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 8 އަށް ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ: ސިޓީ ކައުންސިލް

މިއަދު ހަވީރު 4އިން 8އަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އުޅޭނީ ފައިމަގުގައި

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އުޅެވޭނީ ފައިމަގުގައި

އީދު ދުވަހު މާލެ ސަރަހަށްދުގައި ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 8ކަށް އުޅެވޭނީ ހިނގާފަ

9 ރަށެއްގައި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުލުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ!

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް މިއަދު ހަވީރު 4 ގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ