ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ޓްރޭޑް ފެއާ ޑިސެމްބަރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މުއިއްޒުގެ އަރިހުން މި ކުޑަ ކުއްޖާ އެދުނީ ހުޅުމާލޭގައި ސްކޫލް ބަހުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ދިނުމަށް

އުރީދޫ ނޭޝަން 2024: އޮފީސް، ކޮލެޖް އަދި ސްކޫލް އީސްޕޯޓްސް މުބާރާތްތަކާއެކު އާ ގޭމިން ފުރުސަތުތައް!

އުރީދޫ ނޭޝަން އިން 2024 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރ އޮފީސް، އިންޓަރ ކޮލެޖް އަދި އިންޓަރ ސްކޫލް އީސްޕޯޓްސް މުބާރާތްތަކާއެކު އައު ގޭމިން ފުރުޞަތުތައް!

ޗައިނާގެ ޓިބެޓްގެ ސްކޫލް ތައުލީމުގައި ޓިބެޓް ބަސް ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ރަކީދޫ ސްކޫލްގައި ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ނިޒާމުން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ރައީސް ސޯލިހް އަކީ ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް: ރޮޒައިނާ އަބަދުވެސް ޕާޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސްކޫލް ހޯލްތައް ދޫކުރޭ: ރޮޒައިނާ ހަލަބޮލި ކަމަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުގެނެސްދެވޭނެ: ރޮޒައިނާ ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓު ކުރަން ބޭނުންވެގެން ބަޔަ

ޖޫނިއާ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެންމެމޮޅު އަންހެން އެތްލީޓަކަށް އަހުނާ، އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި 19 ސްކޫލެއް