ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް، ހުރަވީ ސްކޫލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

އެލައިޑުން ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޭޝަނަރީޒް ދެނީ

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އޭލެވެލްއަށް ވަނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ހިންގަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސުކޫލް "ހުރަވީ ސްކޫލް" ހުޅުވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ބިނާކޮށްދެއްވި ހުރަވީ ސްކޫލް ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ހުރަވީ ސްކޫލް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް ، ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި