މާތް ނަބިއްޔާގެ ކާޓޫނެއް ސްކޫލް ކުދިންނަށް ދެއްކި މުދައްރިސަކު ބެލްޖިޔަމްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް: ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިންޒާރުގެ މެއިލްތަކެއް!

ފްލައިންގް ސްކޫލް: ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަޑަމީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން އެންމެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްއާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ކޮންޓެކްޓު ވެފައިވޭ

ކުޅުދުއްފުށިން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ކޭސްގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާ ޓީޗަރުން ހިމެނޭ

އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ޓެސްޓުކުރަނީ ސްކޫލް ކުދިން

އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ޓެސްޓުކުރަނީ ސްކޫލް ކުދިން

ސްކޫލް ކުދިންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

މި ހަފްތާ ގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުދިންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ