ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ދެނީ

ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުނަނަށް ދިރާގުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް

ހިރިޔާ ސްކޫލް ސްކައުޓުންގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ފަށައިފި

ހަފްތާއަކަށް ސްކޫލް ހުޅުވުން ލަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން

ސްކޫލް ބަންދުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރަން އެދެފި.

ސްކޫލް ބަންދުގައި އެކި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވުން އެދެން: އެޗްޕީއޭ

ސްކޫލް ބަންދުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ބަންދު ދަތުރުތަކަށް ސަމާލުވާން އެދެފި

ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ބަންދާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފި