"ބެކް ޓު ސްކޫލް"ގެ ނަމުގައި އެސްޓީއޯއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 14 ސްކޫލް އަޅަނީ

އެސްޓީއޯ ބެކް ޓު ސްކޫލް ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް

ގްރޭޑް 11 އަދި 12 ކިޔަވަން އެންމެ ރަނގަޅީ ވިލާ ހައި ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލް ސައީދު

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

މިއަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އަލަށް ހުޅުވި ފުރަތަމަ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ސްކޫލް ގައިޑް: އާ އަހަރު، ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ބޭނުން

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ އާ ސްކޫލް"އިއްޒުދީން ސްކޫލް" ހުޅުވައިފި