ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް އެއް ދަންފަޅިއަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ ޓެބްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ އެންމެ ފަހުން ނައިބު ރައީސްއާ ހަމައަށް!

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަކިން ހިންގާ ފުރަތަމަ ޕްރީ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 ޕްރީ ސްކޫލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: ނާއިބު ރައީސް

"މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީ ސްކޫލް" ހުޅުވައިފި

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބަސް ހިލޭ

ފްލައިންގ ސްކޫލް މައްސަލައިގައި އޮތޯރިޓީގެ އިހުމާލު ބޮޑު: އޮޑިޓް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝާން އަނެއްކާވެސް އެކްޓިންއަށް، މިފަހަރުގެ ފިލްމަކީ "މިއުޒިކް ސްކޫލް"

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާނެ ކުންފުނި އުފައްދަން އެމްއެންޔޫ އާއި އައިއޭއެސްއިން އެއްބަސްވުން ހަދައިފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއެޝަނާއި ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއެއް