މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދޭން މާލޭގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ކޮމްޕައުންޑްގައި ޓާފް އަޅައިދޭނަން: މަޙްލޫފް

ފްލައިން ސްކޫލް އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިން ދިޔަ ސައިކަލެއް ބްރިޖަކުން ވެއްޓި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފްލައިން ސްކޫލް އެގްރިމެންޓު މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، ކުދިން ވާނުވާގައި!

ލ. މާވަށު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ސުވިމް ޓު ލާރން” ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ލާމު ޕްރީ ސްކޫލް ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ގެންގޮސްފި