ދިއްފުށީ ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް، ބޮޑުބޭބެ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

3 ވަނަ މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާރިޗު 14ގައި

މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކަލިން އެޑިޝަން އަންނަ މާޗު މަހު

ތިންވަނަ މަމެން އިންޓާ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާޗު މަހުގައި

ކޮމަންވެލްތު ޕްރޮމޯޓު ކުރަން ޓުވީޓުކުރަން ސްކޫލް ކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތްކުރަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް

ހދ. އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރަސްގެތީމް ސްކޫލް ތަފާތު، ފެން ބޯން ވެސް ރަނގަބީލެއް ޖަހަނީ!

ރާއްޖޭގެ ފިންލޭންޑް ސްކޫލް ހިންގަނީ އެ ގައުމުގެ ތައުލީމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކަނޑައަަޅައިފި