ސްކޫލް ނާސްތާ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް: 10 މެނޫއާއެކު 25 ސްކޫލެއްގައ ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހެދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށޭނެ: މިނިސްޓަރ

ތޮއްޑޫ ޕްރީ ސްކޫލް ފާހާނާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން، ކައުންސިލުން ފާހާނާ ސާފުކޮށްފި!

ސްކޫލް ގައިޑް: ޗުއްޓީގައި ކުރާނީ ކޮން ކަމެއް؟

މަރުހަބާ ކިޔަން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނުނެރެން އަންގައިފި

މަރުހަބާ ކިޔަން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނުނެރެން އަންގައިފި

ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނުނެރުމަށް އެދެފި

ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގައި ސްކޫލް ކުދިން ބައިވެރި ނުކުރަން އެދެފި

ސްކޫލް ގައިޑް: ކާމިޔާބީ ހޯދަން ޝެޑިއުލެއް މުހިއްމު

ސްކޫލް ގައިޑް: ބަންދުގައި ޓިއުޝަނާ ދުރަށް ދޭ!