ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހުގައި ސްކޫލް ތަކެއް ނުހުޅުވާނެ

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް މުވައްޒަފުން އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް 1100 ފޮތިމާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

މި މަހުގެ 28ގެ ފަހުން މިސްކިތް، ސްކޫލް، އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެނީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް: ޚިދުމަތުގައި 51 އަހަރު

ކޮވިޑް-19: ހާލަތު ގޯސްވެދާނެތީ ތާޖުއްދީން އަދި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ސާޖަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލާއި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ގިނަ ނަރުހުން ދާއިރާއަށް ނެރެވޭނެ - ސްކޫލް އޮފް ނަރސިން

ފަނި ބޭސް އަދި ވިޓަމިން ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލް ހަމަޖައްސައިފި

އެފްއޭއެމްގެ ފުޓުބޯޅަ ސްކޫލް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި