ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފެށުނު އިރު ބައެއް ސްކޫލްތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައެއް ނެތް

ދެ އަހަރުންފެށިގެން ފްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ހުރިހާ ރަށަކުން ލިބުން ލާޒިމްކޮށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެރީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހަމަޖައްސަނީ

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޖަޕާނުގައި މީހަކު ވަޅިން ހަމަލާދީ ސްކޫލް ކުއްޖަކާއި، އިތުރު މީހަކު މަރާލައި އެތައްބަޔަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް، ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ބުރުގާ އެޅުން އޮސްޓްރިއާގައި މަނާކޮށްފި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ފެހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޯގްރީން ހަރަކާތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވައިފި