ސްކޫލް ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީގޯނާ އާ ދެކޮޅަށް އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

ފްލައިޓް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ފެސިލިޓީސް ލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން ގަން އެއާޕޯޓާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން އައްޑޫ އެއާޕޯޓުން ޖާގަ ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި

ފްލައިޓް ޓްރެއިނިން ސްކޫލް ހިންގުމަށް ގަން އެއަރޕޯޓުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން ގަން އެއާޕޯޓާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން ގަން އެއާޕޯޓާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގުމަށް އައްޑޫ އެއާޕޯޓުން ތަންދިނުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން ގަން އެއާޕޯޓާއެކު ސޮއި ކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގަން ގަން އެއާޕޯޓާއެކު މާދަމާ ސޮއިކުރަނީ