ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ލޯތްބާއެކު މިފަހަރު ޣައްޒާގެ ޔަތީމު ކުދިންނަށް ސްކޫލް ބަހެއް ހަދިޔާކުރުމަށް އެހީވެދެއްވާ!

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުން ނަދީމް އާ ހަވާލުކޮށްފި

"މަމެން އިންޓާ ސްކޫލް" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުން ފަށައިފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިމަތީ އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ޕާކިން އޭރިއާ ހަދަނީ

ސްކޫލް ތަކުގައި ފެން ފިލްޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަން ނިންމި ވާހަކައެއް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅާނެ ކަމަކަށް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު