އިންޓަރ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ޖޫނިއަރ ބާސްކެޓް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ހދ އޭއީސީގެ ޓީމް މާލެއަށް

އިންޓަރ ސްކޫލް ސެމީ ފައިނަލް މެޗް ގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީ ސީރިއަސްކޮށް ބަލާނެ: މަހްލޫފު

އިންޓަ ސްކޫލް ސެމީ މެޗަށް ފަހު ރެފްރީ އަށް ހަމަލާދީފި

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް!

ސްކޫލް ނިންމާ ގިނަ ކުދިން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ތައްޔާރެއް ނޫން: މިނިސްޓަރ

ސްކޫލް ނިންމާ ބައެއް ދަރިވަރުން މަސައްކަތު މާހައުލަށް ތައްޔާރު ނޫންކަން ފާހަގަވޭ: މިނިސްޓަރު

އިންޓަ ސްކޫލް ސެމީ ފައިނަލުގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހައި ސްކޫލް ގްރެޖުއޭޓަކަށް ވެއްޖެ

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ސްކޫލް ނިންމާ އަންހެން ކުދިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އިމްތިހާނު ހެދުން މަނާކޮށްފި