އައްޑޫގައި ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާރސް ކޮންފަރެންސްއަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ތައްޔާރުވަނީ

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓްބޯލް ފެސްޓިވަލް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ ފެސްޓިވަލް ބާއްވައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީންތައް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން:ރޮޒައިނާ

ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނީޓާސް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިންގެ މޭރިން ސައިންސް ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި