މަޑިފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގުމަށް 30.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރަނީ

އިންޓަރ ސްކޫލް ކޯސްޓަލް ބީޗް ސްޕްރިންޓް މުބާރާތް ފަށައިފި

ޓްރެފިކް މޮނީޓަރިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ އެއް ޕްރޮގްރާމް – ނައިބު ރައީސް

މަޑިފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގަލޮޅު ސްކޫލް މައްސަލަ: ކުއްޖާ ފާހާނާއަށް ފޮނުވަން ހަވާލުކުރި ޓިޗަރާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ގަލޮޅު ސްކޫލް ޖިންސީ އަނިޔާ މައްސަލަ: ހައްޔަރު ކުރި އަންހެން މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ކޮއްލަވާނި ބީޗް: ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހިތްގައިމު ހަދިޔާއެއް

ފައިނު ސްކޫލް 3 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި