ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ހުރަވީ ސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް "ހުރަވީ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް، ހުރަވީ ސްކޫލް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ސްކޫލް ހުޅުވެން ދެދުވަސް. އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމާއި ފޮތްތައް ހަމައެއްނުވޭ

އެމްޕީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް: މާލޭގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހިލޭ، އައްޑޫގައި މަހަކު 300 ރުފިޔާ!

ގުރައިދޫ ސްކޫލް ޕްރިންސިލަޕް ބަދަލު ކުރަން ބެލެނިވެރިން ނުކުމެއްޖެ!

ގުރައިދޫ ސްކޫލް ޕްރިންސިލަޕް ބަދަލު ކުރަން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ހުރަވީ ސްކޫލް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ ހުރަވީ ސްކޫލް ނައިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި