"މިއީ ފެޝަނެއް ނޫން - ސްކޫލް ލޯގޯ ޖެހި މާސްކް އެޅުން މުހިއްމެއް ނޫން"

ހުއްދަ ނެތި މާސްކްގައި ސްކޫލް ބެޖު ޖަހައިގެން ނުވިއްކޭނެ: މިނިސްޓްރީ

މާސްކްގައި ސްކޫލް ބެޖު ޖަހައިގެން ނުވިއްކޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޗެނަލެއް އުފައްދައިފި

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް މެދުކަނޑާލައިފި

ސްކޫލް މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ވާނެ ކަން ކަށަވަރު - މިނިސްޓަރ

ސިންގަޕޫރުގައި ހުރިހާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ފޭސް ޝީލްޑު ދީފި

ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު، ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ދުވާލަކު ދެމާސްކް ބޭނުން ވާނެ

ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ، ދެކުނު ކޮރެއާގެ 251 ސްކޫލް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ކޮރެއާގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި