ވައި ނުސާފުވެ، މެލޭޝިއާގެ 400 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ސ.އަތޮޅު ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ

ހިރާ ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން މަގު ބަންދުކުރަނީ

ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ދުވަސްފަށާ ބ.އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލަކަށް ކިހާދޫ ސްކޫލް

ފަޒުލްގެ ޕްރި ސްކޫލް ބިލު ބޭރު ކޮށްލައިފި

ޕްރި ސްކޫލް ބިލު ބޭރު ކޮށްލައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 29 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ހިރިޔާ ސްކޫލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު އެއް ދަންފަޅިކުރެވުނު ސްކޫލްތަކުން ދަރިވަރުން ސްކޫލް މަސައްކަތް ގެއަކަށް ނުގެންދާނެ: މިނިސްޓަރ

ދެ އަހަރުންފެށިގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ފްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ލިބޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހް ހުށައަޅައިފި