ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން ލ. އަތޮޅު ސްކޫލު ބަލިކޮށް، ހަމަދު ފެށީ މޮޅަކުން

ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ، ތާރީހަށް ނަޒަރެއް!

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްކޫލް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށް ހުތުބާ ކިއުމުގެ ހުއްދަދެނީ

އިންޓަ-ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އައްޑޫގައި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސްކޫލް ސެޝަން، ޤައުމީ ސަލާމުން ފަށާގޮތަށް ނިންމަވައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސްކޫލް ސެޝަން، ޤައުމީ ސަލާމުން ފަށާގޮތަށް ނިންމައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސްކޫލް ސެޝަން، ޤައުމީ ސަލާމުން ފަށާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

އާބަންކޯއިން ރެހެންދި ސްކޫލް ބޭރުގައި ކެނޮޕީއެއް ހަދަނީ

އާބަންކޯއިން ރެހެންދި ސްކޫލް ބޭރުގައި ކެނޮޕީއެއް ހަދަނީ