ފޯރިގަދަވި އިންޓަސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯދައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް: ކަލާފާން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދި ސްކޫލަށް

ފުރައްސާރަ ކުރާތީ ދަރިވަރުންނަށް ދަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ގެއްލުންވަމުން: ގުރައިދޫ ސްކޫލް

ރެފްރީއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ: ގުރައިދޫ ސްކޫލް ޓީމު އެއް އަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ ހުރިހާ މުބާރާތްތަކުން ގުރައިދޫ ސްކޫލް ޓީމް އެއް އަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ރެފްރީއަށް ހަމަލާދިނުމުން، އެފްއޭއެމުން ގުރައިދޫ ސްކޫލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގުރައިދޫ ސްކޫލް ސަސްޕެންޑުކޮށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ގުރައިދޫ ސްކޫލް ޓީމު އެއް އަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ގުރައިދޫ ސްކޫލް ޓީމު 1 އަހަރަށް، ތިން ކުޅުންތެރިއަކު 2 އަހަރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން އެޑިއުކޭޝަނުން ކުށްވެރިކޮށްފި