ސްކޫލް ބަންދުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރަން އެދެފި.

ސްކޫލް ބަންދުގައި އެކި ޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވުން އެދެން: އެޗްޕީއޭ

ސްކޫލް ބަންދުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ބަންދު ދަތުރުތަކަށް ސަމާލުވާން އެދެފި

ކޮވިޑް-19: ސްކޫލް ބަންދާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން ޓްރެވެލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފި

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ދަތުރު ކުރާއިރު ސަމާލުވާން އެދެފި

ސްކޫލް ބަންދުވުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

މަމެން އިންޓާ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020 ފަސްކޮށްފި

އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް ފަސްކުރަން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި

ސްކޫލް ވިއްކާލަން ދަރިވަރަކު މަސައްކަތް ކޮށްފި