ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކުރީ 35،000 ރުފިޔާއިން

ސްކޫލް ގަޑީގައި އެ ސަރައްހައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް، ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސްކޫލް ގަޑިތަކުގައި، އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާވާނެ!

ދެއްވަދޫ، ފޮނަދޫ، އަދި ގަމު ސްކޫލް މާދަމާ ބަންދު

ސްކޫލް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށްހުރި އުޅަނދުފަހަރުތައް ނެގުމަށް އަންގައިފި

ކޯވިޑް-19 : ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސްކޫލް ކުދިން އަހުލުވެރިކުރުވުން މުހިންމު

ވިލިމާލެ ޕްރީ ސްކޫލް އުވާލުމާއެކު ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ އޭއޭއޭ އޮތީ އައިސީޔޫގައި: ނަސީމް

ފްލައިން ސްކޫލް ހަދަން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުމެއް

އެޗްއެމްއެފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްކޫލް ޔުނީފޯމްތައް އީ-ޓުކުރިން ގެއަށް