ފުނަދޫ ސްކޫލް ޓީމްގެ ކުދިންނަށް ވަނީ ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުކޮށްފައި: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ސްކޫލް ކުދިން ދީނީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޓަކައި ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ސްކޫލް ތަރައްގީއަށް މިއަހަރު 432 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލް ކުދިން މަސްވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކުރުމަށް ކްލަބެެއް

ހައި ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންގެ ސަމާލް ކަމަށް!

ށ އަތޮޅުގައި އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ސްކޫލް ގަޑީގައި ޓީޗަރުން ފޯނު ގެންގުޅުން ލަންކާގެ ޕްރޮވިންސެއްގައި މަނާކޮށްފި

ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ސްކޫލް ތަކެއް އަޅައިދެނީ

ފުލުހުންނާއި ތ.ކިނބިދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން އެސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހުޅުދޫ ސްކޫލް މަރާމާތު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ