އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: މުހުޔިއްދީނަށާއި އިމާދުއްދީނަށް މޮޅެއް

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކެރަމް މުބާރާތް ނިމުނު އިރު ގިނަ ވަނަތައް ޣިޔާސުއްދީނަށް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އަހުމަދިއްޔާ ބަލިކޮށް، ދަރުމަވަންތައިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި

އިންޓާ ސްކޫލް ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޓީމް އިވެންޓުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމި ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ވާދަވެރި މަޖީދިއްޔާ ބަލިކޮށް، ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ދަރުމަވަންތަ ހޯދައިފި

ނޫރާނީ ސްކޫލް އުވާލަން ނިންމައިފައެއް ނެތް: އައްޑޫ ކައުންސިލް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އެއްކޮޅުން ފައިނަލަށް އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަތުރު ކޮށްފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދަރުމަވަންތަ ސެމީއަށް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މެޗް އެއްވަރުވުމުން މުހްޔިއްދީން މުބާރާތުން ކަޓައިފި