ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް، "ޞަލާހުއްދީން ސްކޫލް" އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސްކޫލް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް އިހުމާލުވެވިފައިވާކަން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ހާމަވެއްޖެ: ޖަރުމަނު ޗާންސެލަރ

މާލޭ ސިޓީ ސްކޫލް ބަންދަށް އިތުރު ދެ ހަފުތާ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތިން ސްކޫލް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތިން ސްކޫލް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 3 ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޕްރިންސިޕަލުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސްކޫލް ކަނޑައެޅުމަށް އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި އުޞޫލުގައިހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ގޮއިދޫ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

ވަޒީފާއަދާކުރާ ސްކޫލް ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ މެދު ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޕްރިންސިޕަލަކަށް އެއް ސްކޫލް ގައި ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ 8 އަހަރު.