ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްކޫލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް އަމަލީ ތަޖުރިބާ ދޭނަން: މުއިއްޒު

މާއްޓޭ އިންޓަ ސްކޫލް ޖޫނިއަ ފުޓްބޯޅަ ފިއެސްޓާ ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގަން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ދޭނަން: މުއިއްޒު

ބ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް ޖާސިމް! ޏ. އޭއީސީގެ ދަރިވަރުންނަށް އެއްދުވަހުގެ މީޑިއާ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި އައްޑޫގެ 8 ސްކޫލަކާއެކު ސްކޫލްމީޑިއާ ކޭމްޕް ފަށައިފި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މީޑިއާ ކޭމްޕެއް މާދަމާ ފަށަނީ މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ރ

ސްކޫލް ކުދިންގެ އައިޑީކާޑް އޮޅުވާލައިގެން ހޯދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސާވޭއެއްގެ ނަމުގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އައީޑީކާޑު ހޯދަނީ، ސަމާލުވޭ!

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އެޅުމުގެ ނަމުގަ ސަރުކާރުން ހަދާ ބޮޑެތި ދޮގުތަކާ ކުޅޭ ފޭކް ޑްރާމާތަކުގެ ހަޤީޤަތް-

ސްކޫލް ނިންމާ ފިރެހެން ކުދިން ދޮޅު އަހަރު ސިފައިންގޭގައި ޚިދުމަތްކުރުން މަޖުބޫރު ކުރާނަން: ޢުމަރު

ސްކޫލް ނިންމާފައި ނުކުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ސިފައިން ގޭގައި ދޮޅު އަހަރު ހިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނެ: އުމަރު