ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސް

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ގްރޭޑް 6 ގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

ތިނަދޫ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ސްކޫލް ބޮޑު ޗުއްޓީ ދެބަޔަކަށް ބަހައިގެން ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާ އިން ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ސްކޫލް ހިންގާ މައްސަލަ ބަލަނީ

އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އައްޑޫގައި ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި

ޒީރޯ ވޭސްޓްއާ އެކު "ބެކް ޓު ސްކޫލް ޝޮޕިން" ކުނިމަދުކޮށް!

އެމް7ގެ ސްކޫލް ޕްރޮމޯ ވަރަށް ކާމިޔާބު