ފޯމުގައި ޓްރާންސްޖެންޑާ އޮޕްޝަނަކަށް އޮތީ ރަނގަޅަށް ބެލިފައި ނެތުމުން: ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް

މާތްﷲ ދެއްވާފައިވާ ޖިންސް ބަދަލުކޮށް، އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން އެމީހުންގެ ޖިންސް ގޮތުގައި ދެކޭ “ޓްރާންސް ޖެންޑަރ”، ޤިޔާޒުއްދީން ސްކޫލް ގެ ޕޯޓަލްގައި ހިމަނާފައި މިވަނީ، މުއިއްޒުގެ ހަފްތާ 14 ގެ “ކާމިޔާބެއްގެ” ގޮތުގައި؟

ސިޓީ ކައުންސިލް ދޭ ސްކޫލް ގްރާންޓް ބޮޑުކޮށްފި

މުއިއްޒު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް, މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް, ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް ބޭނުން ކުރައްވާތީ, ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކެންސަލް ކޮށްފި

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ހޯލުގެ ދަތިކަމަށް މިއަހަރު ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން - ރައީސް

ހައިސްޕީޑް ރޭލުގެ ޚިދުމަތާއި އެކު ސްކޫލް ބަންދުގައި ޢުމްރާއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ސިޒާންއަށް ދެ ރަންމެޑަލް

ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް: މޮޅު ސްކޫލުގެ މަޤާމު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލާއި އެމްޖޭއެސްއަށް

ޝަހީދުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ކުދިން އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތަށް

އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް އައްޑޫ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައފި ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވި އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންމެ ވިދާލި ސްކޫލަކަށް އެމް ޖޭ އެސް ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ އިންޓަ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތަށް ފުވަ