މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަން ނިންމި ވާހަކައެއް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅާނެ ކަމަކަށް ނުބުނަން: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވާދޭން މާލޭގައި އިތުރު 10 ސްކޫލް އަޅަނީ

އަޅުގަނޑުގެ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ކޮމްޕައުންޑްގައި ޓާފް އަޅައިދޭނަން: މަޙްލޫފް

ފްލައިން ސްކޫލް އެގްރިމެންޓުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިން ދިޔަ ސައިކަލެއް ބްރިޖަކުން ވެއްޓި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފްލައިން ސްކޫލް އެގްރިމެންޓު މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، ކުދިން ވާނުވާގައި!