އުރީދޫއާއި ޕަރސަނަލް ކޮމްޕއުޓަރސްގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އުރީދޫ އާއި ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" އޮފަރ އެއް އިއުލާން ކޮށްފި

ފެހެންދޫ ސްކޫލް ސެޓެލައިޓް ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

އުރީދޫ އާއި ޕަރސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ އޮފަރއެއް

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" އޮފަރ އެއް އިއުލާން ކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުސްކުރަން ވާނީ އަންގާފައި: އޭއައިއޭ

ސްކޫލް ކުދިންނަށް، އިތުރު 1500 ޓެބްލެޓް ލިބިއްޖެ - މިނިސްޓަރ

ފުރަތަމަ ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އެވިޑް ސްކޫލް އޮފް އޭވިއޭޝަންގެ ޑީންގެ މަގާމު އުފައްދަވައި އެމަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އެވިޑް ސްކޫލް އޮފް އޭވިއޭޝަންސްއަށް ޑީންއެއް