ވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ގިނަވެ، ދެކުނު ކޮރެއާގެ 251 ސްކޫލް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ކޮރެއާގެ 200 އަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

ޕްރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލުތައް ހުޅުވާލާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ކުރިއަށް އޮތް 14 ދުވަހުގައި ސްކޫލް ތަކެއް ނުހުޅުވާނެ

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް މުވައްޒަފުން އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް 1100 ފޮތިމާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

މި މަހުގެ 28ގެ ފަހުން މިސްކިތް، ސްކޫލް، އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެނީ

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް: ޚިދުމަތުގައި 51 އަހަރު

ކޮވިޑް-19: ހާލަތު ގޯސްވެދާނެތީ ތާޖުއްދީން އަދި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ސާޖަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލާއި ހިރިޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ ކަރަންޓީން/އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ގިނަ ނަރުހުން ދާއިރާއަށް ނެރެވޭނެ - ސްކޫލް އޮފް ނަރސިން