ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތި ވެއްޖެ

ައަމިއްލަ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ގޭގައި ހިންގި 'މަމާސް ސްކޫލް' ވަރަށް ކާމިޔާބު

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް - ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ދެކޭ ޚާއްސަ ހުވަފެނެއް

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ޕޮޒިޓިވް ވެ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

"ސޭފް ސްކޫލް ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ފެހެންދޫ ކުދިން ގޮއިދޫއަށް ކިޔަވަންދާން ހުރަހެއްނެތް: ގޮއިދޫ ސްކޫލް

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް 35،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މެއިންޓެނެންސް ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ފްލައިން ސްކޫލް ޖޫރިމަނާކުރީ 35،000 ރުފިޔާއިން