ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ދުވަސްފަށާ ބ.އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ސްކޫލަކަށް ކިހާދޫ ސްކޫލް

ފަޒުލްގެ ޕްރި ސްކޫލް ބިލު ބޭރު ކޮށްލައިފި

ޕްރި ސްކޫލް ބިލު ބޭރު ކޮށްލައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 29 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު ހިރިޔާ ސްކޫލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު އެއް ދަންފަޅިކުރެވުނު ސްކޫލްތަކުން ދަރިވަރުން ސްކޫލް މަސައްކަތް ގެއަކަށް ނުގެންދާނެ: މިނިސްޓަރ

ދެ އަހަރުންފެށިގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ފްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ލިބޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހް ހުށައަޅައިފި

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފެށުނު އިރު ބައެއް ސްކޫލްތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެފައެއް ނެތް

ދެ އަހަރުންފެށިގެން ފްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ހުރިހާ ރަށަކުން ލިބުން ލާޒިމްކޮށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެރީ އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހަމަޖައްސަނީ