ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލަށް ހަމަލާދޭން އުޅުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްއޭސީއެލްއިން ކެރިއަރ އެކްސްޕޯއެއް ފަށައިފި

ރިކޯޑު އަދަދެއްގެ އެތުލީޓުންނާއެކު އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފަށައިފި

"އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްތައް ބަދަލުކުރުމުން ސްކޫލް ސެޝަން ފެށިގެންދަނީ ފަތިސް ނަމާދުން": އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހެދި އެންމެ ބޮޑު ދޮގު!

ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިން ސިފައިންގެ ތަމްރީނު ހަދަންޖެހޭ

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ފާރުގައި އިންޑިއާ އައުޓް ލިޔުމުން ކައުންސިލުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އުދުހުން ފަސްވެއްޖެ

ގަލޮޅު ސްކޫލް ޖިންސީ އަނިޔާ މައްސަލަ: އަލުން ބަލައިދޭން އާއިލާއިން އެދިއްޖެ

ގަލޮޅު ސްކޫލް ޖިންސީ އަނިޔާ މައްސަލަ: މުވައްޒަފުގެ މައްސަލައެއް ނެތް!

މައި ކޮލެޖުގެ އެގްރިކަލްޗާ ސްކޫލް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުޅުވައިފި