20 ވަނަ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރައްވާނެ

ރައީސް މުއިއްޒާއި ބައްދަލު ކުރައްވަން ގާސިމް ރައީސް އޮފީހުގައި

ރައީސް މުއިއްޒާއި ބައްދަލު ކުރައްވަން ގާސިމް ރައީސް އޮފީހަށް

ގާސިމް އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ރައީސް، ގާސިމް އާއި ސިޔާމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު، ގާސިމް އާއި ސިޔާމް އަދި ނާޒިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު އަޒުލު ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ގާސިމް

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކަން މިއަދު ފަށަނީ ބަލި ގަބޫލުނުކޮށް ރައީސް އަޒުލުކުރަން އުޅުން “ހުތުރު” – ގާސިމް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން ފަސްކޮށް، މަޖިލިސް ދަންމާލައިފި ދެ ހަފްތާ ތެރޭ ގައި 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އ

ރައީސް މުއިއްޒު އަޒުލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ވަޒީރުންނަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ރުހުން ދޭން ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި