ބަރުލަމާނީ އަކީ ދަންތުރައެއް، އޮތީ އަމިއްލަ އެދުން: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީއަކީ ދަންތުރައެއް، އިސްކުރަނީ އަމިއްލަ އެދުން: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން އުޅެނީ ނަޝީދުގެ އަވައިގައި ޖެހިގެން އުޅޭ ބައެއް: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ހިމާޔަތް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން އިހުމާލެއްނުވޭ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރުން ހިމާޔަތް ދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށް ހިމާޔަތް ނުދެވި، އިހުމާލު ވެފައެއް ނުވޭ: ގާސިމް

ގާސިމަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް ޖާބިރު ކުރާ ތުހުމަތު ގާސިމް ދޮގުކޮށްފި

ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގާސިމް ގޮވައިގެން ޖާބިރު ފުލުހަށް، ޖޭޕީން ގޮވާލީ ދޮގު ނުހަދާ ތައުބާވުމަށް

ޖާބިރުއަތުން ފައިސާ ނެގިކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: ގާސިމް