ރާވެރިންގެ ދަރިއަކަށް ތިނެތިން އެކަނި އޮންނަންޏާ މިފަހަރު ސަލާމަތްވާނެ: ގާސިމް

ރައީސް ސޯލިޙަކީ މަޑުމައިތިރި، ވިސްނުންތެރި، ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް، ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށްވުރެ މިސަރުކާރު ރަނގަޅުވާނެ: ގާސިމް

މި ވެރިކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެރަގޮތަށް ނުވާނެ: ގާސިމް

މި ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުވާނެ: ގާސިމް

ސިޔާސީ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އެހެންމީހުންގެ އިއްޒަތާއި އަބުރަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން: ގާސިމް

އެމްސީއައިއެފް ގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ގާސިމް

ބޮޑު ހިޔާނަތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް އެމްސީއައިއެފްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް

ނަޝީދު ޖޭޕީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑޭ ވިދާޅުވި، އެކަމަކު އަޅުގަނޑު އެމްޑީޕީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެކޭ ނުކިޔާނަން: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ މެންބަރަކު ދީނާ ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ދިއްކޮށްލާނެ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެންގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ: ގާސިމް