ނަތީޖާ ނެރެ ދައްކާނެ މުޖައްރިބު މީހަކީ ގާސިމް އިބްރާހީމް: އިމާދު

ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އެއްބަސްވި އަދުހަމަށް އެހެން މައްސަލައެއްގައި އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވެރިކަަމަށް އައިސް ހަދަނީ ހެއްދެވިހާ ދޮގު: ގާސިމް

ހިދުމަތްނުކޮށް ދެވިގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީ ބައިބައިވެގެން: ގާސިމް

ނަން ހޯދާކަށް ނޫޅެން، މިއުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ހޯދައިދޭން: ގާސިމް

ރައީސް ބޭނުންވާ ދުވެލީގައި ހިދުމަތް ނުދެވެނީ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ކޯޅުމާ ހެދި: ގާސިމް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގެނައީ އެމްޑީޕީއެއް ނޫން: ގާސިމް

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ދުވެލީގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ނުދެވެނީ އެމްޑީޕީގައި އޮތް ބައިބައިވުމުގެ ސަބަބުން: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ހަދަންޖެހި ސަލާން، ރައީސް ނަޝީދު ހަނދުމަފުޅެއް ނެތް: ގާސިމް

ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދިނުމާއި، ދެ މުވައްޒިފުން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި ގާސިމް ރައީސަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ