ގާސިމް މަރާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި، ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރަން: އަދުހަމް

ހެއްކަށް ބިނާކޮށް އަދުހަމް، ގާސިމް މެރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭނެ - ޕީޖީ

ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިންކާރުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދުގެ އޯޑިއޯ: ގޮތް ނިންމަވާނީ ރައީސް - އޭގެފަހުން ޖޭޕީން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ނިންމާނަން: ގާސިމް

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލާގައި ގޮތް ނިންމާނީ ރައީސް: ގާސިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ އަލީ ވަހީދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ރައީސް ކަމަށް!

އޯޑިއޯތަކާ ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމާނީ ރައީސް، ޖޭޕީއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ގާސިމް

ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯތަކުގައި ދައްކަނީ ކެބިނެޓު ވަޒީރުންގެ ވާހަކަ، ގޮތް ނިންމަވާނީ ރައީސް: ގާސިމް

ލީކުވި އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން ގޮތް ނިންމަވާނީ ރައީސް: ގާސިމް