މައި ދެ ޕާޓީ ފެއިލްވެއްޖެ، ދެން ވެސް ފެއިލްވާނެ، ހޮވަންވީ އާ މީހަކު: ގާސިމް

ޤާސިމްގެ މެނިފެސްޓޯ: އަޅުވެތިކަމަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ގާސިމް

ފެނާއި ކަރަންޓަށް އަގުކުރާނީ އެއް ރޭޓަކުން: ގާސިމް

މީސްމީޑިއާގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާންޖެހިޔަ ނުދޭނަން؛ އެހީވާނަން: ގާސިމް

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލީ ގައުމު އަޅުވެތިކަމަށް ދާތީ ލަގޮނޑިއަށް ކެތް ނުވެގެން: ގާސިމް

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެންނާނަން: ގާސިމް އިބްރާހިމް

މި ސަރުކާރުން ނަހުލާ ބަހައްޓަވަނީ ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނުގައި، އެކަހެރިކޮށްގެން: ގާސިމް

ތާއީދު ނެތިގެން ހއ. ދިއްދޫ ދަތުރުވެސް ގާސިމް ކެންސަލްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ދާހިލީ ކަންކަމާ ގައުމަކުން ބެހޭ ނަމަ އިންޑިއާ ވެސް ނުރުހޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ނަހުލާ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނެވިޔަސް ހުންނަނީ ބާކީ ކޮށްލާފައި ކަމަށް