ގާސިމް ކުރެއްވީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް، ރަން އަކުރުން ފާހަގަކުރެވޭނެ

ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދަށް ގާސިމް އަންގަވައިފި

ޖޭޕީގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ގާސިމް، އަލީ ވަހީދަށް އަންގައިފި

ޖޭޕީ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާދޭން އަލީ ވަހީދަށް ގާސިމް އަންގަވައިފި

ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް، އަލީ ވަހީދަށް އަންގަވައިފި

ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ފުރައްސާރަކުރަން ބަޔަކު ދަނީ ރާވަމުން: އިލްހާމް އަހްމަދު

ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތަސް މައުމޫނާއި ގާސިމް ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން: ދޮންބިލަތް

މައުމޫނާއި ގާސިމް ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެގެން ވެސް ލީޑަރުކަން ކުރަން ބޭނުން: ދޮންބިލެތް

ކޯލިޝަނުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ޕީޕީއެމުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ގާސިމް، ތޯރިގަށް: ތި ދައްކަވަނީ ވަރަށް ހުތުރު ވާހަކަ