މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީސްކޫލް ހުޅުވައިފި

މުހައްމަދު ގާސިމް ޕްރީ ސްކޫލް އަލުން ހުޅުވަނީ، ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު!

މިނިމަމް ވޭޖް ބޮޑުވެގެން ގާސިމް ޝަކުވާ ކުރި ވާހަކަ ޖޭޕީން ދޮގުކޮށްފި

މިނިވަމް ވޭޖް ބޮޑުވެގެން ގާސިމް ޝަކުވާއެއް ނުކުރޭ: ޖޭޕީ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ގާސިމް، ރައީސްއާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރައްވާ: ޖޭޕީ

މިނިމަމް ވޭޖްގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ގާސިމް، ރައީސްއާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރައްވާ: ޖޭޕީ

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ބޮޑުކަމުގެ ޝަކުވާ ގާސިމް ނުކުރައްވާ: ޖޭޕީ

މިނިމަމް ވޭޖް ބޮޑުވެގެން ގާސިމް ޝަކުވާއެއް ނުކުރައްވާ: ޖޭޕީ

ތައުލީމަށް އެންމެބޮޑު ޚިދުމަތެއް ކުރެއްވި އަމިއްލަ ފަރުދަކީ ގާސިމް އިބްރާހިމް: އަލީ ސާލިހް

ގާސިމް ސަރ: ބޭބެގެ އެދުމުގެ މަތިން އެޅި ފިޔަވަޅާއެކު އުނގަންނައިދިނުމުގައި 30 އަހަރު!