ގާސިމް ހަސަންގެ އާއިލާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެ: ގާސިމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާމިގިލީގެ ހަތް ގޮނޑިވެސް ޖޭޕީއަށް ދިނުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ހަތް ގޮނޑި ވެސް ޖޭޕީއަށް ދިނުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އެއް ޕާޓީއަކަށް ވެރިކަން ދިނުމަށް ރައްޔިތުން ނޭދޭ: ގާސިމް

އެއްޕާޓީއަކަށް ވެރިކަން ދޭން ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ: ގާސިމް

ގާސިމް މަރާލަން ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރާއި ގާތިލުންގެ ފިންގަޕްރިންޓް ހޯދައިފި

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ޖެހޭނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ހަދައިގެންނެއް ނޫން: ގާސިމް

ގާސިމް ވަޅުލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ގާސިމް ވަޅުލައިފި

ގާސިމް މަރާލާފައި އޮތް މަގާއެކު ހުޅުމާލޭ އަނދިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށް އެދިއްޖެ