އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން، މިއީ އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް: ގާސިމް

މީ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫން، ސިޔާސީ މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެފިއްޔާ ޒިންދަގީ ދުއްވާލާނެ: ގާސިމް

އިމްޕޯޓް ލައިސެންންސް ލިބިފަ ހުރި ފަރާތްތަކުން ގެންނަ މުދާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް މިހާރުން މިހާރަށް ހަދައިދޭން ޖެހޭ: ގާސިމް

ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުނު: މެމްބަރު ގާސިމް

ގާސިމް އިބްރާޙިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތިން އިސްލާހުވެސް އެޖެންޑާކޮށްފި

ގާސިމް އިބްރާހީމް އަބަދުވެސް އިސްކުރައްވަނީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު: ޝަހުދީ

ގާސިމް ހުންނެވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގަ: އަލީ ސާލިހް

ޓެސްޓު ނުކުރަނީ ގާސިމް، އަޖުމަ ބަލަން ފުރުސަތުދީ: ނިހާން

ޑރ ޖަމީލް، ގާސިމް އިބްރާހީމަށް : ތިޔައީ ސިޔާސީ ސްކޯކުރަން ދައްކާވާހަކަ

ޕޮލިޓިކްސްްގައި ނޯންނާނެ ޓްރަސްޓެއް، އޮންނާނީ އިންޓްރަސްޓް: ގާސިމް