ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތީ ރައީސަށް، ހުސް ގޮނޑީގެ ބާރެއް ނެތް: ގާސިމް

ވެމްކޯގެ ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހުގެ މެނޭޖަރަކަށް މުހައްމަދު ގާސިމް

ޑްރޯންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަކީ ތާރީޚީ އަދި ފަޚުރުވެރި ނިންމެވުމެއް؛ ރައީސްއަސް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް: ގާސިމް

ގެއްލުނު މަސްކަނޑު އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުންކުރައްވާ:ގާސިމް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅުން އަދިވެސް ތިބީ އެ ޕާޓީގައި: އަލީ ސޯލިހު ގާސިމްގެ ފަހުބަސް ޚާއްޞަ ސިޓީއަކުން ޤާސިމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުންވެސް ކެންޕެއިންގައި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް 15

ރާއްޖެ ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކު އެއާފޯސްގެ ހިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ގާސިމް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ އިއްވެވީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން: ގާސިމް

ޝައްކެތް ނެތް، މިއަދު އިއްވެވީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން: ގާސިމް

ރައީސް އިއްވެވީ އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ، ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް: ގާސިމް