ޖޭޕީއަކީ ދަލު ބޭރުން ޖެހިގެން އުޅޭނެ ޕާޓީއެއް ނޫން، ސަރުކާރު ގޯސްވެއްޖެއްޔާ އެ ވާހަކަވެސް ދައްކާނަން: ގާސިމް

ގާސިމް، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް: ވިޔާނުދާ ބެރުބެރަށް "ޑާންސް" ނުކުރައްވާ!

މުއިއްޒު އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް، މޯދީގެ އަރިހުން މައާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް ދެއްވީ ނަހުލާ ވަފާތެރި މެންބަރަކަށްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން!

މޯދީގެ ކިބައިން ރައީސް މައާފަށް އެދެންޖެހޭ: ގާސިމް

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުމަކީ ގައުމު އިނދަޖައްސާލައި ގައުމު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް: ގާސިމް

މޯދީގެ ކިބައިން ރައީސް މައާފަށް އެދެންޖެހޭ: ގާސިމް

ވަޒީރުންނަަށް ރުހުން ނުދިނުމަކީ އަމިއްލަ އެދުން ކުރިއަށްނެރެ ގައުމު ހަލާކުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް: ގާސިމް

ޖެއްސުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނެތް: ގާސިމް

އަމިއްލަ ގަޔަށް ވަޅިޖެހީ ޑިމޮކްރެޓްސްއެއް ނޫން ބުރުމާ ގާސިމް