މަލީހުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވި!

ބަޖެޓް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓާ ނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުން: ގާސިމް

ބަޖެޓު ކަމުނުދަނީ މި ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް: ގާސިމް

ބަޖެޓް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް: ގާސިމް

ބަޖެޓް ކަމުނުދަނީ ވެރިކަން ވައްޓާ ނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް: ގާސިމް

ބަޖެޓު ކަމުނުދަނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓައިނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް، ބަޖެޓު އަދިވެސް ކުޑައީ: ގާސިމް

ބަޖެޓް ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނަނީ ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުން: ގާސިމް

ގައުމު އަމާން ބަނދަރަކަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސް އެބަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ: ގާސިމް

އަޅުގަނޑުގެ އަނބިމީހާއަށް ވީތީ ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ އުސޫލެއް ނެތް: ގާސިމް

ނަހުލާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާބިލްކަމުން، އަންބަކަށް ވެގެނެއް ނޫން: ގާސިމް