ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުން ނޫން ނަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނާންނާނެ: ގާސިމް

މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅިޔަސް މިވަގުތަކު ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

މިވަގުތު އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ: ގާސިމް

މިވަގުތު މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅިޔަސް ނުދެވޭނެ، ބޭކާރު ކަމެއް: ގާސިމް

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއާ ގާސިމް ހަވާލުވޭ، އޭރުން އޯޑިއޯ ނުނިކުންނާނެ

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ރައީސް ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގާސިމް އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު ކުރައްވާނެ: އައިޝާ

ހެކި އެބަހުރި، އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ހެއްކާއެކު ޝަރީއަތަށް ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ