"ގާސިމް ހުންނެވީ ދަތުރުފަތުރުގެ ލުޔެއްގެ އިންތިޒާރުގައި"

މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވީ ސަލާމުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލީހަށް ގާސިމް ސަލާމް ވިދާޅުވާތާ އަހަރެއް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް އާމިނަތު ގާސިމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނީގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައި، ޗެއާމަނަކަށް އަބްދުލް ލަތީފު ގާސިމް، އެމްޑީއަކަށް ރިޒްވީ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް މައްސަލައިގައި މިކުރަނީ ހައްގު ދައުވާއެއް، މިއުޅެނީ ބޭއިންސާފުން އެއްޗެއް ހޯދާކަށް ނޫން: ގާސިމް

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓްގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރީ ނުހައްގުން އެއްޗެއް ހޯދާކަށް ނޫން: ގާސިމް

ކޮވިޑުގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަށް ގާސިމް ތާއީދުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ ލަންކާގެ މުސްލިމުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަމުގައި އެހީވާން ޖެހޭ: ގާސިމް

ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުން އަންދައިލުމުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެއަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ކަމެއް ކޮށްދޭންވާނެ: ގާސިމް