ރައީސްގެ ހަށިކޮޅުގައި ހުޅުޖަހަން ގޮވާލި ގޮވާލުން ގާސިމް ކުށްވެރިކޮށްފި

ހުސެއިން މުހައްމަދަކީ ވަފާތެރި، ހިދުމަތްތެރިއެއް: ގާސިމް

ގެއްލިގެން އެދިޔައީ ވަފާތެރި ހިދުމަތްތެރިއެއް: ގާސިމް

ގެއްލިގެން ދިޔައީ ވަފާތެރި ހިދުމަތްތެރިއެއް: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނުގެވޭނެ، އޭގެ ފައިދާއެއް ނެތް: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ލިބިގެން ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ މީހުން: ގާސިމް

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން، އެފަދަ ސަބަބެއް ނެތް: ގާސިމް

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމީން އިސްތިއުފާދެއްވުން: ގާސިމް އިބްރާހީމް

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިނިސްޓަރު ކަމުން އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން: ގާސިމް

ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ނަމޫނާ ދެއްކެވުމުން ފިލާވަޅެއް 1