ވިލާއިން 392 ކޮޓަރި، ބަދަލެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ރިސޯޓު ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހަދަން ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހަދަން ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ވިލާގެ ރިސޯޓްތައް ދޫކުރީ ޝަރުތެއްނެތި: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރިސޯޓުތައް ދިނީ އަގަކާ ނުލާ، އަޅުގަނޑު ބޮޑު އެއްޗެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ރަށްތައް ދިނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރަށްތައް ދިނީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް: ގާސިމް

މި ނުރައްލުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަ ކަން އިސްކޮށްގެން - ގާސިމް

ކޮވިޑް 19ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށްގެން: ގާސިމް