ގާސިމް ވަކި ކޮޅެއް ނުނެގި ސަބަބު: އެމްޑީޕީގެ އިންޑިއާ އެއްބަސްވުންތައް؛ ޕީޕީއެމްގެ ކޮޮރަޕްޝަން

އަލީ އާރިފާއި: ގާސިމް ތިޔަ ހެދީ ހުތްފެލި ލުބޯހުތް ކިބަޔަކަށް

ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާން ތާއީދެއް ނުކުރަން: ގާސިމް

ޖޭޕީ ޝާމިލުވެގެން ގެނައި ތިން ސަރުކާރު ވެސް ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޮގު ވައުދުވެ ހިޔާނާތްތެރިވެފައި: ގާސިމް

މިއީ މިހާރު މާ 'ރެލެވެންޓް' މީހެއް ނޫން، އެކަމަކު ރިޓަޔާއެއް ނުކުރާނަން: ގާސިމް

ގާސިމް މި ހިނދަށް ރެލެވެންޓް ކަމަކަށް އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ

ރައީސަށްވެސް މުއިއްޒަށްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް، ވޯޓެއް ނުލާނަން: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމުދާ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ނަހުލާ އަކީ މިނިވަނެއް، ފާރަލައިގެން އުޅޭ ގޮތް ބަލަން ޝައުގެއް ނެތް: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ ނިންމުން ގާސިމް ސާފުކޮށް ދެއްވައިފި