މަސްވެރިންގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ: ގާސިމް

ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީއަށް ގިނައިން ލިބެނީ ސުމެއް، އެކަމަކު ބޭރުކޮށްލަންދެން ތިބޭނަން: ގާސިމް

ބޮޑެތި އެހީދީފައި ހުރި ގައުމުތަކަށް އެއްޗެހި ކިޔުމަކީ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަމެއް: ގާސިމް

ނަހުލާ ވެސް ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރައްވައިފިނަމަ ގޯހޭ ބުނާނަން: ގާސިމް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ނަޝީދު ކުރައްވަނީ މުރާލިކަމާއެކު: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތުން ސަރުކާރަށް އިތުރު އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވޭ: ގާސިމް

ފެނިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ނަޝީދު ވަރަށް މުރާލިކަމާއެކު ކުރައްވާތަން: ގާސިމް

އެއްބަސްވިގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުވިޔަސް ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބޭނަން: ގާސިމް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީ ފައިސާ ނެތުމުން: ގާސިމް

ސަރުކާރަށް ފާޑުނުކިޔަނީ ނަހުލާ ވަޒީރުކަމުގައި ހުރެގެނެއް ނޫން: ގާސިމް