ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަކަށް ކަށިމާ ޝާކިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އަނީސާ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިރު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

ގައުމީ އިނާމު ކޮމިޓީގެ ޗެއާއަކަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

ގައުމީ އިނާމު ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި ޗެއާއަކަށް ކަށިމާ ޝާކިރު

މަސްވެރިންގެ ގައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވާލަނީ

ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ގައުމީ ހެލްޕްލައިނެއް

މުދަލު ޒަކާތަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން ގައުމީ ޕްރޮގްރާމެއް