ވައިކަރަދުއަށް ކަރަންޓްގެ ދިނުމަށް މިދަނީ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތޮއްޑޫ ޖަލްސާގައި 300 މީހުން އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރާނެ: ދާއިރާގެ ރައީސް

ތޮއްޑޫ ޖަލްސާގައި 300 މީހުން އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރާނެ: ދާއިރާގެ ރައީސް

ތޮއްޑޫ ޖަލްސާގައި 300 މީހުން އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރާނެ: ދާއިރާގެ ރައީސް

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ މުހައްމަދު ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގައި ހުންނަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާގު ވޯޓެއް ނަގަނީ!

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އާއި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގެ ވޯޓާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް ހުރުމުން ދެ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން ފަސްކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްބޭފުޅުން އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޝައިހު އިލްޔާސް ވިދާޅުވުމުން އެޑިއުކޭޝަނުން ރައްދު ދީފި

ކެލާ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ކެލާ ރަށު ކައުންސިލް އެމްޑީޕީއަށް! ދާއިރާގެ ދެގޮނޑި ޑީއާރްޕީއަށް!