ގައުމު މި ވަނީ، ދުސްތޫރީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ގޮސް އެއީ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތް ކަންތައްތައްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިންތިހާބީ 77 ދާއިރާގެ ތެރެއިން، އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އެ ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމައިފި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޝަހީމް

ފަސް ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ދެއްކެވުމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ އަޅުގަނޑާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އޯވަޓައިމްގެ ގޮތުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުން ވަނީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި: މިނިސްޓަރު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާއިން އަމަލް ނުކުރުމުން އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި: ސަލީމް

ކޯޓު އަމުރަށް ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ ނަތީޖާ ފަސް ކުރުމަށް ފަހު އާއްމު އިންތިހާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފި

އާންމު އިންތިހާބު 2009: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ބަހުސަށް ފަހު ހިޔަލީ އަށް ހަމަލަދީފި