ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަނެއްކާ ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި

ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެދު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ނޮވެމްބަރު 19ގައި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދައިފި

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދައިފި

މެޑިކަލް ދާއިރާގެ މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ

ނ ރ ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މަގާމު އުވާލަނީ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައި ނުގަތް!

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ބައި- އިލެކްޝަން ބާއްވައި ދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

މައިކްރޮސޮފްޓުން އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރައްވަން ސިޔާމް ނިންމަވައިފި