ޕީޕީއެމް އާއި އެމްއެންޕީން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ހިލަމެއް ނެތް!

އެމްޑީޕީން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ޕީޕީއެމުން ކެމްޕެއިންކުރަން ފަށައިފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކެންޕޭނަށް ޕީޕީއެމާއި އެމްއެންޕީގެ ޓީމެއް ގުރައިދޫ އަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން- މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުން ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮށްފި!

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮށްފި!

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކޮށްފި

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ތަރުތީބުކޮށްފި

ޕީޕީއެމް އާއި އެމްއެންޕީން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި