ފިލްމީ ދާއިރާގެ 14 އަހަރު ގޯސް އަޑެއް ނޭރުމުގެ ސިއްރަކީ ރިވެތި އަޚުލާގު: ރީކޯ މޫސަ

ސްރީލަންކާގެ އިޤުތިޞާދީ ކާރިސާ: ޞިއްޙީ އަދި ބޭންކިންގ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން މަގުތަކަށް

މަޖިލީހުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު: މެމްބަރު އާޒިމް

ޑިޕްލޮމަސީ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާމެދު ރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުން ފާސްކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށް އާ ވިސްނުންތަކެއް އުފަންކުރަން ޖެހިއްޖެ: ރައީސް

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކާޖޯލް ބޭނުންވީ އެކްޓިން ދާއިރާގެ ބަދަލުގައި ގަވާއިދުން މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއެއް

"ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމު 2021-2023"ގެ ފަސްވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި