ނާޒިމް، ދަނގެތި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް 14،000 މާސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި

މެންބަރު ނާޒިމްގެ ފަރާތުން ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ފޭސް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ނާޒިމް، ދަނގެތި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް 14000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

މުސާރަ ކުޑަނުކުރީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ 20 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި: އެމްއެމްއޭ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ދިރާސާއެއް ކުރެވޭނީ ރީސާޗު ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކުގެ 60 ޕަސެންޓް ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް މައުސޫމް ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި