"ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 2021-2023" ގެ ދިހަވަނަ ސެޝަންގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ޑރ.މެންކުގެ ސެޝަނެއް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި 5 ބިލިއަން

ސިއްހީ ދާއިރާގެ 21 މަޝްރޫއެއް ނިންމައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން 493 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބަޖެޓް 23 – ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން 493 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓު މުރާޖާ ކުރަން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓު މުރާޖާ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަނީ