އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް ބޮޑުކުރަނީ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެޕް އެލަވަންސް ދޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު އާންމުކޮށްފި