ހުރިހާ ފިކުރެއްގެ ރައްޔިތުންވެސް މަސައްކަތްކުރަންވީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް! ޖީބަށް އިތުރުވާނީ ދާއިރާ ތަރައްޤީވެގެން!

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދާނެ: ރައީސް މަޖިލީހުން އަންނަނީ ރައްޔިތުނަށް ކޮށްދެން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: ރައީސް އައްޑޫގައި އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ފެށުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން ފައްޔާޒު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރ

ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓްުގެ ކެމްޕޭން އިވެންޓް މިރޭ

ބޮޗޭއަކީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީފަވާ ޚިދުމަތުގަ އިޚްލާޞްތެރިކަން ޔަޤީން ކެންޑިޑޭޓެއް!: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

އިހަވަންދިއްޕޮޅު ބަންކަރިން ހިދުމަތުން ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އާ ޒަމާނެއްގެ ނިޝާން

ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް މިއަހަރުތެރޭ ކުރިއަށްދާނެ: ރައީސް

ރައީސް މުޢިއްޒު މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ދޮރުން ދޮރަށް!

ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކޮށްފި އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާލެވޭނެ ދެން ޕީއެންސީ އާއި ޕީޕީއެމް ވެގެންދާނީ ގައުމީ ފިކުރަަށް: ނިހާދު މީދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓް ހިއްޓާ، ސަރުކާރުގެ ކެނ

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވައި، ރައީސް އޮޅުން ފިލުވައިދެއްވައިފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު ވެސް ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރަނީ ރައީސްގެ އައްޑޫ ބްރިޖް، މުޅި އައްޑޫ ބަދަލުކޮށްލާނީ ރައީސް ސޯލިހް އައްޑޫގެ މަޝްރޫއުތައް ފެނި ރައީސް ޔާމީން ކޮސްވެއްޖެ: ނިހާދު މާލޭ މީހުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން މެމްބަރު ނި