ހާރިޖީ ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިއެއް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކަށް އެވިޑް ކޮލެޖުން ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދ. ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ ހިންގުން އަބްދުލް ގާދިރަށް

ދ. ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާގެ ހިންގުން އަބްދުލް ގާދިރަށް

ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު އަމީތާބަށް ދީފި

އިންތިހާބީ ދާއިރާގެ ނަންތަކަށް ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ތިން އުފެއްދުމެއް އެސްޓީއޯ އިން ތައާރަފުކޮށްފި