ރައީސް އަޒުލްކުރުމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީ ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅާނަން: މެމްބަރު ޝިފާއު

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޢަބްދުއްލަތީފް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފު

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމެރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝުޖާއު ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމީ ރަނގަޅަށް: ސިވިލް ކޯޓް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރުގެ ނައިބަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފް

އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބުރޭ

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ނައިބުކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާނީ ހޯރަފުށީ މެމްބަރު ސަލީމް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނިހާދު، އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ނިންމައިފި