ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާއަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާބެއަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ދައްޕަރަކީ ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަދޭން ގެދޮރު ބިނާކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ރަށެއް: މެމްބަރު ޝަރީފު

މެމްބަރު ޝަހީމް، އިމްރާނަށް: އަދާލަތު ޕާޓީން އައިސް ހުރި މީހަކަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ނޭނގޭނެ!

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލް ތަސްދީޤް ކުރުމުގެ ކުރިން ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރީޓީ އުފައްދަން ޖެހޭނެ: މެމްބަރު ސަލީމް

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލް ތަސްދީޤް ކުރުމުގެ ކުރިން ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރީޓީ އުފައްދަން ޖެހޭނެ: މެމްބަރު ސަލީމް

ކޮވިޑް19: މެމްބަރު އީސަ އެކަހެރިކޮށްފި