މެމްބަރު އިކްރާމްއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އޭނާ ހާމަކުރައްވައިފި

މެމްބަރު އިކްރާމްއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އޭނާ ހާމަކުރައްވައިފި

އާރުއާރުޓީ މެމްބަރަކަށް، މެމްބަރު އިކްރާމް ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ ބެލުމަށް އެމްއެޗްޕީޔޫއިން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ނަގަން ހުރި މީހަކަށް މެމްބަރު އިކްރާމް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދަރަނި ނެގުމުގެ ކުރިން ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތް ރައީސް ޔާމީން ޤާއިމް ކުރެއްވި: ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. ޚަލީލް

ދަރަނި ނެގުމުގެ ކުރިން ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތް ރައީސް ޔާމީން ޤާއިމް ކުރެއްވި: ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. ޚަލީލް

މެމްބަރު ޝަރީފް އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މެމްބަރު އަފީފު ގޮވާލައްވައިފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މެމްބަރު އަފީފު ގޮވާލައްވައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި