މަޖިލީހުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި މެމްބަރު އީސައަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މެމްބަރު ހުސެންގެ ހަށިކޮޅުގައި އީވާ ފައިން ޖަހައިފި

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މަޖިލީސް ތަޅުމުގައި މެމްބަރު ޝިޔާމް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް މެމްބަރު ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލު ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު!

ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް މެމްބަރު އަލީ ރިޒާ ދައްކަވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލާ ހަވާލުވީ މެމްބަރު ރިޒާ