މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކުވެސް ޖޭޕީއަށް

މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކާއި ޝާހު ވެސް ޖޭޕީއަށް

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

މެމްބަރު އަލީ ޝާހުވެސް ޖޭޕީއަށް

މެމްބަރު ޝާހު ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޝާހު ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކޮށްފި

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމާލައިފި

އަޅުގަނޑު ކުށެއް ނުކުރަން، މިނިވަންކޮށްދީ: ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް

މެލޭޝިޔާ ޕާލަމެންޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ފަގީރު މެމްބަރު