މެމްބަރު ޝިފާއުއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

މެމްބަރު ޝިފާއުއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިފާއުގެ އަމަލުތަކާމެދު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނުރުހުން

މެމްބަރު ޝިފާއު އަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރައީސް އަޒުލްކުރުމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީ ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅާނަން: މެމްބަރު ޝިފާއު

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޢަބްދުއްލަތީފް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފު

ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ މަޖިލީސް ޕްރައިމެރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝުޖާއު ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމީ ރަނގަޅަށް: ސިވިލް ކޯޓް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރުގެ ނައިބަކަށް ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝަރީފް