ކޮމަންވެލްތުގެ އައު މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޮމަންވެލްތުގެ އާ މެމްބަރު ޤައުމުތަކަށް ޝާހިދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ނޫނީ ދިވެހި ފަސްގަނޑު ދިފާއުކުރާ ވެރިއެއް ނެތް: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ޕާޓީގެ އަސާސްތައް ނުހިފަހައްޓައިފިނަމަ ރައީސް ނަޝިދު ދާނީ ޖަލަށް: މެމްބަރު ސަނީފް

ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދު ކުލި ދައްކައިގެން އުޅެން ޖެހޭ ބައެއް ނޫން: މެމްބަރު ޖާބިރު

ސަރުކާރުން އުޅެނީ މާލީ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން މެމްބަރު ކަމަށް 5 ގައުމެއް އިންތިޚާބު ކޮށްފި

ދައުލަތް އިނދަޖެހިދާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނުރައްކާތެރި: މެމްބަރު ޝަރީފް

ބިނާކުރަނިވި ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކެއް ޕީޕީއެމުން ފަށަން ޖެހޭ: މެމްބަރު އިކްރާމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރު ފާތިމަތު ނާޒިމާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށްފި