ފަރުވާއަށް ފަހު ރައީސް މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

ފަރުވާއަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން ގެއަށް!

ރައީސް މައުމޫން ގެއަށް ވަޑައިގެންފި

ފަރުވާއަށް ފަހު ރައީސް މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ޓެސްޓު ތަކެއް ހެއްދެވުމަށް ރައީސް މައުމޫން އެޑުމިޓް ކޮށްފި

ރޯގާގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި މައުމޫން އެޑްމިޓްކޮށްފި

ރައީސް މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ރައީސް މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ރައީސް މައުމޫން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި