މައުމޫނު، ލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މައުމޫނު ލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މައުމޫނު، ލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މުސްކުޅިންނަށް ފައިސާ ދޭން ފެށީ މައުމޫނު ވެރިކަމުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގާނޫނަކުން

ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްފަހު، މައްސަލައެއް ނެތުމުން ރައީސް މައުމޫނު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި

ލައްކަ ޒަމާނަށް ފަހު ރައީސް މައުމޫނު ރާއްޖެތެރެއަށް، ހޫނު މަރުހަބާއެއް!

ޒުވާނުންނަށް ކެޓެން އުޅެ މައުމޫނު ގާބިހެއް އަޅައިފި

ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ވަކިކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

އެންމެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު ތިރިކުރަން މަޖުބޫރުވެއްޖެ: ރައީސް މައުމޫނު

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރުމަކީ ބިދުޢައެއް ނޫން، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: މައުމޫނު