އަސްކަރީ ޑްރޯން އިފްތީތާހު ކުރުމުން ރައީސް މައުމޫނު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް، ކުންފުނިތަކާ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އަބުރަށާއި ޢިއްޒަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މަގުދައްކައިދީ: ރައީސް ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައި އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން: ރައީސް ރައީސް މުއިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައް

އަބުރަށާއި ޢިއްޒަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މަގުދައްކައިދީ: ރައީސް ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައި އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން: ރައީސް ރައީސް މުއިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ރައީސް އޮފީހުގެ މ

ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ކޮންމެ އުނދަގޫ ވަގުތެއްގައި އިސްކުރީ އެއްބައިވަންތަކަން: ރައީސް ރައީސް މުއިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އާދަމް ރަމީޒު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި ކޮންމެ އޮޑިއަކުން

ރައީސް މުއިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އާދަމް ރަމީޒު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި ކޮންމެ އޮޑިއަކުން އެއް ފަޅުވެރިއަކަށް ރެސްކިއު ޑައިވިންގެ ތަމްރީނު ދެނީ ގާޒާގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިނ

ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މުއިއްޒު އާއި މައުމޫނު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ނޮވެމްބަރު 3ގެ ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބިރުވެރި ދުވަސް: މައުމޫނު

އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ކުރަމުންގެންދާ ވަރުގަދަ ޖިހާދަށް މައުމޫނު ދެއްވީ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް!

ސުނާމީއަށްފަހު ގައުމު އާރާސްތުކުރަން ރައީސް މައުމޫނު ހަވާލުކުރެއްވީ ގާސިމްއާ: އަލީ ވަހީދު

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނު ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރައްވައިފި