ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރުމަކީ ބިދުޢައެއް ނޫން، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: މައުމޫނު

ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

ކޯވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި

މައުމޫނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބެލިފަ، މައުމޫނު ދޭ ގެއްލުން ނުބެލުމަކީ ގޯހެއް: ދިޔާނާ

ނަސްރީނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރައީސް މައުމޫނު

ނަސްރީނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރައީސް މައުމޫނު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅަކުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫނު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރު ކޮޅުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫނު

ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ފަށައިފި: ގައްސާން މައުމޫނު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި