މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް ނުސީދާކޮށް މައުމޫނު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު އަދި ނަޝީދު މޯދީއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމް ފަސްކުރެއްވިއިރު ހަަމަލާއެއްގެ ވާހަކަ ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅެއް ނުވޭ: އަލީމް

ދިވެހިން އެހެން ގައުމަކަށް ގޮސް ހަނގުރާމަކުރުމަކަށް، ޖިހާދެކޭ ނުބުނެވޭނެ: މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު ލިޔުއްވި "ހެޔޮކަމާއި ތަޤުވާގެ މައްސަރު" ފޮތް ނެރެފި

މުސްލިމުން ހުރިހާ ދީނެއްގެ މީހުންނަށްވެސް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ: މައުމޫނު

އިހްތިރާމް ކުރުމުގައި ވަކި ދީނެއްގެ ބަޔަކު އިސްތިސްނާ ކޮށްގެން ނުވާނެ: މައުމޫނު

މައުމޫނު ވިދާޅުވަނީ ހަނދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް

ރައީސް މައުމޫނު ޕާޓީއަށް ނިއުމާ ވަދެއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު ހުންނެވީ ލަންކާގައި، ހާލު ރަނގަޅު