ނަސްރީނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރައީސް މައުމޫނު

ނަސްރީނާގެ ހާލު ރަނގަޅު: ރައީސް މައުމޫނު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅަކުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫނު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރު ކޮޅުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫނު

ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ފަށައިފި: ގައްސާން މައުމޫނު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނޭ: މައުމޫނު

ރާއްޖެ އަބަދުވެސް ކުރިއަށް ދާނީ ގައުމީ އިސްލާމީ ވިސްނުމެއްގައި: މައުމޫނު

ޒަހާއަށް މަޖިލީހުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި، ދިފާއުގައި މައުމޫނު

މައުމޫނު އިދިކޮޅާ ގުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި