ރައީސް މައުމޫނު ހުންނެވީ ލަންކާގައި، ހާލު ރަނގަޅު

ކޯލިޝަންގެ ބަދަހިކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ޔަގީންކަން ދެއްވާ: ރައީސް މައުމޫނު

ބޭރު މީހުންނަށް ބިން މިލްކު ކުރެވުމާއި ދެކޮޅަށް ބަސް ވިދާޅުވި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ މައުމޫނު - ނާދިރާ

ދިވެހި ބަސް ރައްކާތެރިކޮށް ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމަކީީ އެންމެހައި ދިވެހިންގެ ވާޖިިިިބެއް: މައުމޫނު

އެމްޑީޕީން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް މައުމޫނު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސް މައުމޫނު އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ހޯއްދެއްވުމާއި ދިމާއަށް

ޣައްސާނު މައުމޫނު މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން އެމްއާރްއެމް އިން އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ރައީސް މައުމޫނު

މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ދިނުން މުހިއްމެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫނު

ރައީސް މައުމޫނު މެލޭސިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމާލުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި