އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް

އުމަރު ޒާހިރުގެ ހަޔާތްޕުޅުން އެއް ދުވަސް: އުޅުއްވީ ތަރުތީބު ދިރިއުޅުއްވުމެއް

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައްވައިފި

ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައިފި

އުމަރު ޒާހިރުގެ އާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުން މައުމޫނަށް ފުން ހިތާމައެއް: ކޮންމެ ދުވަހަކު ގުޅައި ހާލުކޮޅު ބަލަން

އުމަރު ޒާހިރުގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

އުމަރު ޒާހިރު އަވަހާރަވުމުގެ ހިތާމައިގައި ދިވެހި ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރަން ނިންމައިފި

އުމަރު ޒާހިރަކީ ގައުމީ ހަޒާނާއެއް، ދެވަނައެއް ނެތް ހިދުމަތްތެރިއެއް: މައުމޫން

ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި އުމަރު ޒާހިރު ފަސްދާނުލައިފި