ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ކަތިވަޅި ހިފައިގެން އުޅޭނަމަ ފުލުހުން ޝޫޓް ކުރާނެ: އުމަރު

ކަތިވަޅިއާއި ވަޅި ހިފައިގެން ފިހާރަތަކަށް ވަންނަ މީހުން ގަޔަށް ޝޫޓް ކުރާނަން: އުމަރު

ވެރިކަން ހަވާލުކުރުމާއެކު ހުރިހާ ގޭންގެއް ރޫޅާލާނަން: އުމަރު

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ވަޅި ހިފައިގެން ފިހާރަތަކަށް ވަންނަ މީހުން ގަޔަށް ޝޫޓް ކުރާނެ: އުމަރު

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަތިވަޅި ހިފައިގެން ނޫޅެވޭނެ, ފުލުހުން ބަޑި ޖަހާނެ: އުމަރު

އުމަރު ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަން ފަށައިފި

އުމަރު ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން މާދަމާ ރޭ

ހުރިހާ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރާނަން: އުމަރު