އައު ސަރުކާރުގެ ކިބައިން، އުމަރު ކުރައްވާ އުއްމީދުތައް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި

އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފައިބައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ "ހިސާރުކުރާ ބާރެއް" ގެ ގޮތުގައި: އުމަރު

މޮރޮކޯ އިން ހަދިޔާކުރި ކާޕެޓް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ގެއަކަށް ނުގެންދާ ކަމަށް މިނިސްޓީން ވިދާޅުވެއްޖެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އަދަދު މަޖިލީހުން ބަލަނީ ދެން އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާނީ އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް- އުމަރު ނަސީ

އިންޑިއާ ސިފައިން ނެތްކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ސަލީމް ދެއްކެވި ވާހަކަ އުމަރު ކުށްވެރި ކުރައްވައިފި

ކޮޅުބަދަލުކުރައްވައި ރަނިންމޭޓް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އުމަރު ނަސީރު މައާފަށް އެދިއްޖެ

އިންޑިއާ ސިފައިން ނެތްކަމަށް ބުނެ މާޒް ދެއްކި ވާހަކަތަކާ މެދު ހައިރާންވާ ކަމަށް އުމަރު ބުނެފި

މާޒްގެ ނިިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް، އުމަރު ހުންނެވީ އަދިވެސް ގޮތުގައި

އަޅުގަނޑުގެ ލަފަޔަކަށް ސަލީމް އެދުނު ނަމަ، ވަކި ކޮޅަކަށް ނޭރުމަށް ލަފާ އަރުވާނަން – އުމަރު

އުމަރު ނަސީރާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ރަނިންމޭޓް މާޒް ސަލީމް، ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކޮށްފި

އުމަރު ނަސީރުގެ ރަނިން މޭޓް މާޒްގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް!