އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ގޮވައިލައްވަަނީ އުމަރު ހައްޔަރުކުރަން

އުމަރު ނަސީރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ގޮވާލައްވައިފި

އުތުރު ތިލަފަޅާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށްބުނެ އުމަރު ނަސީރު ހައްޔަރު ކުރަން މެންބަރުން ގޮވާލައިފި

އެއްބަސްވުމަކީ ސައްހަ އެއްޗެއް، އެއީ އިންޑިއާއިން ފޮނުވި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް: އުމަރު

ލީކުކޮށްލީ ސައްހަ ލިޔުމެއް، ތަފުސީލު މާދަމާ: އުމަރު

ލީކް ކޮށްލި ލިޔުމަކީ ސައްކަ ލިޔުމެއް: އުމަރު

މިއަދު ލީކްކޮށްލި އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމަކީ ސައްހަ ލިޔުމެއް: އުމަރު ނަސީރު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބޮޑު: އުމަރު

”އުމަރު“ ސީރީޒް ރާއްޖެ ޓީވީން އަންނަ ރަމަޟާން މަހު!

”އުމަރު“ ސީރީޒް ރާއްޖެ ޓީވީން އަންނަ ރަމަޟާން މަހު!