މާރިޔާ ކުރެއްވީ ގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު މަލާމާތެއް: އުމަރު

އުމަރު، މާރިޔާއަށް: ހެލިކޮޕްޓަރު ހިންގޭނެ މުއްސަނދިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ މިގައުމަށް ކުރެވޭ މަލާމާތެއް

ޝިދާތާ އިސްތިއުފާ ދީގެން ހައްލެއް ނުވާނެ، ޝަރީއަތުގައި ހިފަން ޖެހޭ: އުމަރު

މޭޔަރު ކަމަށް އުމަރު ނިކުންނަ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން އުޅެފިނަމަ އެމްޑީޕީ ވެލިކާނެ: އުމަރު

މައްސަލަ އަލުން ބަލައިފިނަމަ ބޭޒާރުވާނީ ނަޝީދު: އުމަރު

ޔާމީން ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދިން، ސިޔާސީގޮތުން ހެދީ ގޯސް: އުމަރު ނަސީރު

ޔާމީން ޖަލަށް ލައިގެން އުޅޭ އިރު، އިދިކޮޅުން އެއްވަނީ އޭސީ ކޮޓަރިއަކަށް: އުމަރު

2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނަން، އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަން: އުމަރު

ޕީޕީއެމަށް ވަރުގަދަ ބާޒެއް ބޭނުންވޭ: އުމަރު