އުފަންވާ ކުދިންނަކީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ހަދަންޖެހޭ: އުމަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިން ރައުޔަކީ "ތުން މެޓައެއް": އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދިއުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ނެތް ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ޖެހޭ - އުމަރު

ވައިރަހުގެ އަސަރެއް ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އުމަރު ނަސީރު ގޮވާލައްވައިފި

އަސްލަމްގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އުމަރު ދެއްވީ އިންޒާރެއް!

ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ރަށްވެހިކަން ދިނުމަކީ ރާއްޖެ ވިއްކާލުން: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ލޮކްޑައުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮވިޑަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭ ކަމެއް: އުމަރު

އުމަރު، އިމްރާނަށް: ކުރެއްވި ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވައި، ސީޕީ ހަމީދާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބައްލަވާ

ސީޕީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އިންޓެގްރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް އުމަރު ނަސީރު ގޮވާލައިފި