ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ގެނައީ ޑޯނިއާ ފްލައިޓެއް ގެނައުމުން އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް: އުމަރު

އިންޑިއާއާއި ޗައިނާގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވަދެގެން ނުވާނެ: އުމަރު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަޝީއާއާއި ޗައިނާއަށް ފާރަވެރިވުން: އުމަރު

ލަންކާގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޖަމީލް އާއި އުމަރު އެއްބަސްވެފައި ނެތް ކަމެއް އައްޑޫ މަރުކަޒާ ގުޅިފައެއް ނެތް: ޝާހިދު

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއަށް މި ސަރުކާރުން ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވޭ: އުމަރު

ރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން ގައުުމެއް، އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގެ އުނގަކަށް ނުވެއްޓޭނެ: އުމަރު

އައްޑޫއަށް ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ބަދަލުކުރީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު މަދުކަމުން: އުމަރު

ޕޮލިސް އެކެޑެމީ އައްޑޫ އަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމީ އުމަރު: ޝާހިދު

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ނުވަންނާނެ: އުމަރު