ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެ ވެރިޔަކީ އަޅުގަނޑު – އުމަރު

ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އަލުން ތަޙްޤީގު ކުރާނަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނަން - އުމަރު ނަޞީރު

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށްފަހު ކޯލިޝަނުގެ އަސްލު މަންޒަރު ފެންނާނެ: އުމަރު

ގޯހޭ ބުނަން އެންމެ އުނދަގުލީ ގާސިމްގެ ކައިރީގައި - އުމަރު

ޔާމީން އާއި އުމަރު ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ރޯ ފުޓޭޖް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުލިބޭނެ: އުމަރު

އަލިފާން ފެންނަ ރޯފައިލެއް ނުލިބޭނެ، އެއޮންނާނީ ޕޮލިސް ކަސްޓަޑީގައި: އުމަރު ނަސީރު

އަލިފާން ނެތި އެއްވެސް ތަނަކުން ދުމެއްނާރާނެ - އުމަރު

ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ގޮވި ހާދިސާގެ ރޯ ފުޓޭޖު ނުލިބޭނެ: އުމަރު

މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ކުރަން ޖެހޭ - އަލީ އުމަރު