އުމަރު ނަޝީދަށް: އައިއެސްއާ ގުޅޭ އިނގިރޭސިން މާގިނަ

އަލީ އުމަރު އަލުން އެފްއޭއެމްގެ މަގާމަކަށް

އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނަރަލް ސެކްޓަރީ މަގާމަށް އަލީ އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ: އުމަރު

މައްސަަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ މުދާ ނަގައި މަރުގެ އަދަބުދީގެން: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވޭނީ މުދާ އަތުލައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކޮށްގެން: އުމަރު

ޑްރަގު ހުއްޓުވޭނީ މުދާ އަތުލައި މަރުގެ އަދަބު ދީގެން: އުމަރު

ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ހަމަޖައްސައިފި

އުމަރު އިސްކޮށް ހުރެ "އިދިކޮޅު މާހެފުން" ބާއްވަން ނިންމައިފި