ކަސްޓަމްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގަވާނީ އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގަވާނީ އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސް ހިންގުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ޝަރީފާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަސްޓަމްސް ހިންގަން ވަގުތީ ގޮތުން އަބްދުﷲ ޝަރީފް އާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަސްޓަމްސް ހިންގުން އަބްދުﷲ ޝަރީފާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަގުތީގޮތުން ކަސްޓަމްސް ހިންގުމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ހުޅުވިފައިވާ ސިޓީއެއް

މުސްލިމުންގެ ތެރޭގަ މިއުޅޭ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ރަސޫލާ (ޞޢޥ) ގެ ޒަމާނުގަ އުޅުންނަމަ، އުޅޭނީ އަބްދުﷲ ބިން އުބައްޔުގެ ޖަމާޢަތުގަ: ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާން

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބްރޫނާއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބްރޫނާއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި