ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ: ޖޭއެސްސީ

އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް މީކާއިލް ގޮޮވާލައިފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ބޭނުންފުޅުވީ ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން: ވަކީލު

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހާޒިރުކުރަނީ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަޔާން ނަގަން: ޖޭއެސްސީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ މިރޭ ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީއަށް މިރޭ ހާޒިރުކުރަނީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހާޒިރުކުރާ ޖޭއެސްސީގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި