އަބްދުالله ރަޝީދުގެ މަންމަ ރޮމުން ކުރި އާދޭސް: މައްސަލައެއް ނުޖައްސާނަން, ހަށިގަނޑު ހަވާލުކޮށްދީ

އާއިލާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އަބްދުﷲ ގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާނެ: އެންއައިސީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގަ އިހުމާލެއްވޭތޯ އެންއައިސީން ތަހުގީގްކުރަނީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ނުވާނެ: މުހުތާޒް

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ނިޔާވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ނުވާނެ: މުހުތާޒް

މަރުވި އަބްދުﷲ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

އަބްދުﷲ މަރުވި ކަމަކަށް އަދިވެސް ނުބުނޭ: އާއިލާ

އަބްދުﷲ މަރުވުމަކީ ހިތާމައެއް: ސީޕީ

މަރުވުމުގެ ކުރިން އަބްދުﷲ މެޔަށް ތަދެއް އެރި، ފުލުހުން ބުނީ އެކްޓް ޖައްސަނީ ކަމަށް: އާއިލާ