ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޑރ. ޒިޔާދު އާއި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އޭސީސީން ދައުވާކުރަނީ

ގޭމްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ކާނި އަބްދުﷲ އެކަނި

ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ހިޔާ ފްލެޓުން އެއްވެސް ފްލެޓެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ކުރީގެ އެމްޕީ އަބްދުﷲ އަހުމަދު އާއިލާއިން ބުނެފި

ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދުގެ އާއިލާއަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ބުނެ "ރާއްޖެ ޓީވީ" އިން ހެދީ ދޮގު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެދޮރާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނަގާނެތަ؟

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

8،488 މީހަކަށް 35.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުމަކީ “އޯގާތެރިކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް”: އަޙްމަދު އަބްދުﷲ