ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށަަށް މާފު ނުލިބޭގޮތަށް ހެދުމަށް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދުވަހަކީ ސިޔާދަތު ކަށަވަރުވި ދުވަސް - ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް