ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލައިގައި ހައްލު އޮތީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކުން ނުވަތަ މަޖިލީހުން: އަބްދުﷲ ޝައީދު

ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ނަމުގައި ޖޭއެސްސީ އިން ހިންގަނީ ޖަރީމާތަކެއް - ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ރާބިއު އައްޔަންކޮށްފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި، މެންބަރު ސިރާޖަށް ކީރިތިކުރެއްވިއްޖެ

ޖަލުގައި ނިޔާވި މަރުހޫމް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ސިރާޖު ކީރިތިކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ލޯޔަރު ސިރާޖު މަޖިލީހުގައި ކީރިތި ކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ސިރާޖު މަޖިލީހުގައި ކީރިތި ކުރައްވައިފި

އެޗްޕީއޭ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން ނޫނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަން އަބްދުﷲ ރިޔާޒު އަންގައިފި

އަބްދުﷲ އަހުމަދު ފައުންޑޭޝަނުން ފުވައްމުލަކަށް އެހީވެއްޖެ

އަފްޣާނުގެ ވެރިކަން ޣަނީއާ އަބްދުﷲ އާދެމެދު އެއްވަރަށް ބަހައިފި