މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް، ފެއިލް ކޮށްލާނަން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ހައްގުގޮތުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމޭ ބުނެވޭނެތޯ: ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ފުލުހުންގެ ހުވަޔަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެއް: ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީ

އަބްދުﷲ ޒިޔަތު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ޖަލުގައި ހުއްޓާ މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވަނީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެޗްއާރުސީއެމުން ދައުވާކުރަން ނިންމައިފި