އޭސީޕީ ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ: އިންތި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ގާނޫނުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ: އިންތި

އެހެން ޤަޢުމުތަކުން މަރުވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލާންޖެހޭ ޝަރުޢީ މަސްލަޙަތެއް ނެތް: ޝެއިޚް އަބްދުﷲ

ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން ލަންކާގައި ނިޔާވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލާންޖެހޭ ޝަރުއީ މަސްލަހަތެއް ނެތް: އަބްދުﷲ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށައިފި

ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސަރުކާރުން "އެމްޑީއެން" މައްސަލަ ހަދާފައޮތީ ކޮމެޑީ ކޮންސެޓަކަށް: އަބްދުﷲ

ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތެއް ނެތް: އަބްދުﷲ