ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުބައިރު އައްޔަންކުރައްވައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރިމަތިލައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ޗައިނާ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބާތިލް ކުރި އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ މައްސަަލަ ޕީޖީން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އޭސީޕީ ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އޭސީޕީ ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އޭސީޕީ ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އޭސީޕީ ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި