ރަށްރަށަށް ދިއުމުން އެދެނީ މުއިއްޒު އަޒުލުކުރަން: މާރިޔާ އިމްތިހާނު އަވަސްކުރުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި ވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވައްޓާލާނަން: ފައްޔާޒް އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ތިބީ ދޮގަށް ފުރުސަތު ނުދޭން: އަބްދުالله ޝާހިދު މަގުބޫލު ލިޔުން

އިމްތިހާނު އަވަސްކުރުމުން އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި ވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވައްޓާލާނަން: ފައްޔާޒް އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ތިބީ ދޮގަށް ފުރުސަތު ނުދޭން: އަބްދުالله ޝާހިދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު އޮޅުވާލައް

ބަރަކާތްތެރި ރޯދަމަހު، ރޯދަ ހިފަހިފާ ތިއްބާ ހެނދުނު އޮފީހަށް ގޮސް ނުކުންނައިރު، ޗިޓް ދަނީ ދެމުން. ވަޒީފާއިން ކަނޑާލީ! އާމްދަނީ ދިޔައީ! މިއަށްވުރެ ބޮޑު އަނިޔާވެރިިކަމެއް އޮންނާނެތޯ: އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ވެރިކަން ވައްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވައްޓާލާނަން: ފައްޔާޒް އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ތިބީ ދޮގަށް ފުރުސަތު ނުދޭން: އަބްދުالله ޝާހިދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު އޮޅުވާލައްވާފަ: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު އަތުލި މައްސަލައިގައި ޖާބިރު ކޯޓަށް މ

ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 61 މުވައްޒަފުން ރާއްޖެ ގެންނަން އަންގައިފި ރާއްޖެއާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ބާއްވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަނުގެ 4 ވަނަ ސެޝަން ކޮލޮމްބޯގައި! ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި ބަންގްލަދޭޝަނުން

އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ތިބީ ދޮގަށް ފުރުސަތު ނުދޭން: އަބްދުالله ޝާހިދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު އޮޅުވާލައްވާފަ: އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު އަތުލި މައްސަލައިގައި ޖާބިރު ކޯޓަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި މަގުބޫލ

ޑްރޯންގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ތިބީ ދޮގަށް ފުރުސަތު ނުދޭން: އަބްދުالله ޝާހިދު ޗައިނާ މާކެޓު 40 ޕަސެންޓް އިތުރުވާނެ: ފާތިމަތު ތައުފީގު އޭސީސީއިން ހޯދަން އެންގި ފައިސާއިން ލިބުނީ އެންމެ 0.3 ޕަސަން

އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މި ތިބީ ދޮގަށް ފުރުސަތު ނުދޭން: އަބްދުالله ޝާހިދު ޗައިނާ މާކެޓު 40 ޕަސެންޓް އިތުރުވާނެ: ފާތިމަތު ތައުފީގު އޭސީސީއިން ހޯދަން އެންގި ފައިސާއިން ލިބުނީ އެންމެ 0.3 ޕަސަންޓު އެއާ އެމްބިއުލާންސްގެ ސީޕްލޭން ހިދުމަތް ފެށުމުމަކީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑ

މުއިއްޒުގެ ޤައުމިއްޔަތު ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ، މައިންބަފައިންނަކީ ދިވެހިން ކަމުގައި ވިއަސް، އަދި ދިވެހި އައިޑީކާޑު އޮތަސް، ދިވެއްސަކަށް ނުވާނެ: ބޯފަން އަބްދުﷲ

އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް އިންސާފު ނުލިބި އިތުރު 5 އަހަރު މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ: ރައީސް