އެކި ދުވަސް މަތިން އަލިދޫ ރިސޯޓަށް އަރައި ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރިސޯޓުން ވައްކަންކުރި މައްސަލާގައި އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައިލީގެ ފަރާތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކުނި ބަންދު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އިޓަލީގެ ދެ މީހުން ތިބި ބޯޓު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް ދިގު ރަށް އަދި ފިލިތެޔޮ ރިސޯޓް ބަންދު ކޮށްފި!

ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި 4 މީހަކު ފެނިގެން 2 ރިސޯޓެއް ބަންދު ކޮށްފި

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި