ދުވަހަކު ކައިވެންޏެއް ނުކުރާ އަދި ދަރިއަކު ނެތް މިނިއަނަރަކު މަރުވުން އޭނާގެ ދަރިން ކަމަށް 130 މީހަކު ދަޢުވާ ކޮށްފި

"ނަޝީދު، ދީނަށް ހަޖޫ ޖެހި ކަމަށް ބުނި މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލީހުން ފުލުހުންނަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފި"

ހުޅުމާލޭގެ ލޭބާ ކުއާޓާއެއްގައި ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ބިދޭސީން ތިބޭ ފެސިލިޓީއެއްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި، ތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ހުއްދަ ނެތި މާލެ އިން އޮމަދުއަށް ދިޔަ އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައި ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނުނަގައި މާލެއިން އޮމަދުއަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އީދު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނިމުން މިލަންދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކޮށްފި

މެކްސިކޯ ލީގު ކެންސަލް ކޮށްފި

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދު ކޮށްފި

ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ އާއިލާއިން ޤާތިލުންނަށް މަޢާފްދީ، މަރުގެ ހުކުމުން ސަލާމަތް ކޮށްފި. ކޮން ފަދަ ރަޙުމުން ފުރިގެންވާ ބައެއްތޯ؟