އެމްޑީއެން މައްސަލާގައި އަޒްރާ ހާޒިރުވާން އަންގައި އިއުލާން ކޮށްފި

އާ ދެ ކުންފުންޏަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކޮށްފި

ތޫނު އެއްޗަކުން މީހަކަށް ހަމަލާދީ، ފޭރެން މަސައްކަތް ކޮށްފި

ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މަދިރި މަދުކުރާ މެޝިންތަކެއް ސޮނެވާއިން މަޖިލީހަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ހިތާދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ބަޔަކާހަވާލު ކޮށްފި

ޖީހާން ހުށަހަޅުއްވައިގެން، ޕީޖީ ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީިން ބާތިލް ކޮށްފި

މާސްޓަރ ކާޑުގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ބީއެމްއެލް އިން ތަޢާރަފް ކޮށްފި

ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ފަރީދާ އައްޔަން ކޮށްފި

ނެއްލައިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި