ސީލައިފް މައްސަލަ: ސަރުކާރުން ވައުދު ނުފުއްދާ ކަމަށް ބުނެ އިހްތިޖާޖު ކޮށްފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކުނިއަޅާތީ އީޕީއޭއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ހައިކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކޮށްފި

ހައިކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކޮށްފި

ހައިކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށާއި މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކޮށްފި

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކޮށްފި

ވައިގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން ދަތުރުކުރާއިރު މޫނުމައްޗަށް ބުރުގާ ނުދާނެހެން ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަދި ކާޑުތަކުގެ ހިދުމަތް އަމިއްލައަށް ކަނޑާލެވޭ "ކިލް ސްވިޗް" ތައާރަފް ކޮށްފި

"ނަޝީދު ފުރައްސާރަ ކޮށްފި، ބުނި އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް ބުނާނަން"

ބީއެމްއެލުން "ކިލް ސްވިޗް" ތައާރަފް ކޮށްފި