މަޖޫ އާއި އާމިރާ، ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިޔާ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރުން ގޮތުގައި މުއިއްޒު އައްޔަން ކޮށްފި. އަދިވެސް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ!

ފެންކުންފުނީގެ ބޯޑަށް, ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީގެ އަނބިކަބަލުން އައްޔަން ކޮށްފި, މަސްވެރިންގެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު, ސަރުކާރުން ދަނީ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަނބި ދަރީންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަލިބޭ މަގާމްތައް ދެމުން

ފިޔޯރީގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާ ކޮށްފި

ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްފި

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން މަޤާމުން ވަކި ކޮށްފި

މަސްވެރިންގެ އިހުތިޖާޖު ވަރުގަދަ ކުރަމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން, މުއިއްޒު ގއ. ވިލިގިއްޔަށް ކުރަން އޮތް ދަތުރު ކެންސަލް ކޮށްފި, މަސްވެރިންނާ ކުރިމަތި ލައްވަން މުއިއްޒުއަށް ކެރިވަޑައެއް ނުގެންނެވި!

ފަސްލައްކަ ރުފިޔާގެ ސްކޭމްގެ މައްސަލާގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޚާއްޞަ ލޯގޯ އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑެޕިއުޓި ކޮމިޝަނަރަށް އަންހެނަކު އައްޔަން ކޮށްފި