ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ނައިބަކު އައްޔަނު ކޮށްފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ނައިބަކު އައްޔަނު ކޮށްފި

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ރައީސަކަށް ފާއިޒު، ނައިބަކަށް ފަޔާޒު އިންތިހާބު ކޮށްފި

މަޑުއްވަރީ ރޭޕާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ރާއްޖެއާ ކުވައިތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމް ކޮށްފި

ރޭޕް ކުރިކަމަށް ބުުނާ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރާ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ކުވައިތާ ދެމެދު 2 އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

ހޮސްކޯވޯ ބަލިކޮށް އެލްޓީ ސްޕޯޓްސް ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

މަންމޯހަން ސިންގ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ ފަޒީލްގެ މައްސަލަ ފައިލް ކޮށްފި