ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ފުޅިތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ވިލިމާލޭން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު ވިލިމާލެއިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޓެކްސް ނޫން ފައިސާ ވެސް މީރާ އިން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލު ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ބުދަ ދުވަހަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފި

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުއްޖަކާއި ކައިވެނިކޮށް، ބަލިވެއިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކޮށްފި

ގޮއިދޫ ޒުވާނުންނަށް ކައިޓް ސާފިން ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި

އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަ އިތުރުވާތީ މައުމޫން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކޮށްފި

ގޮއިދޫ ޒުވާނުންނަށް ކައިޓް ސާފިން ކިޓް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ހަދިޔާ ކޮށްފި

އަޖޭގެ ''މައިދާން'' ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކޮށްފި