އިއުތިރާފުވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ކަމަށް ބުނެ، ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިންކާރު ކޮށްފި

ދެމަފިރިން ނިދާފައި ތިއްބާ މީހަކު ވަގަށް ވަދެ އަންހެން މީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި!

އަނެއްކާވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ދެމަފިރިއަކު ނިދާފައި ތިއްބާ ވަދެ އަންހެންމީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ރިލަޔަންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރާއްޖެ ގެންނަން އުޅޭކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތު ކޮށްފި!

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކޮށްގެން 772.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ބާކީ ކޮށްފި

ދަޢުލަތުން ޚަރަދު ކުޑަކޮށް، 772 މިލިއަން ރުފިޔާ ބާކީވެސް ކޮށްފި

ދެއަހަރު ނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި ކާފައާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ފެލިވަރު މަސް ކާރުހާނާ ބޮޑުކުރަން ބިން ހިއްކަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ސްޕޮޓް އޮޑިޓެއް ކޮށްފި