ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ހައިވޭ ސޯލާ ޕެނަލުން އޮގަސްޓްގައި ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށާނެ

ހައިވޭއާއި ހުޅުމާލޭގައި ހަރުކުރާ ސޯލާ ޕެނަލްތަކުން އޮގަސްޓްމަހު ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށަނީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް2ގައި ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ކުރިޔަށް

މާދަމާ ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޗައިނާގެ އެހީގައި ޕާކިސްތާނުން ނިއުކްލިއާ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް އަޅަނީ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ނާޒިމްގެ މެނިފެސްޓޯ: އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 5000 ރުފިޔާ، ފެނާ ކަރަންޓް ބިލުން ބޮޑު ބައެއް ހިލޭ

އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ކަރަންޓް ބިލުވެސް ބޮޑުވެ އާންމުންގެ ޝަކުވާ

ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި