ވިލިމާލެއިން މިއަދު 4 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އަންގާގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ފެނާއި ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އޭޕްރިލް އަދި މޭމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ފޮނުވާނީ 40 ޕަސެންޓް އުނިކޮށްފައި: ސްޓެލްކޯ

އެޕްރީލް އަދި މެއި މަހު ކަރަންޓް ބިލް ތައްޔާރުކުރާނީ ސަބްސިޑީޒް ހިމަނައިގެން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ބިލް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކަރަންޓް ބިލް ފޯނަށް ފޮނުވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފި

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ބިލް ސީދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19:ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓް، ފެން ބިލުން 30 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަނީ