މާބައިދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ ދެ ދުވަސް

ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއަދު މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ – ސްޓެލްކޯ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ކުނި އަންދައިގެން ކަރަންޓް ދީފި

ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވޭ: މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ޔާމިން އާއި ވަހީދު ސަރުކާރުގެ ބޮލަށް

ހޯޑެއްދޫ އާއި މަޑަވެލީގެ ކަރަންޓް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކަރަންޓް ބިލްތައް %50 އާއި ހަމައަށް ކުޑަކޮއްފި

ވިއްސާރަ ވުމުން ވެސް ކަރަންޓް ބިލް އާދަޔާއި ހިލާފަށް ބޮޑުވެއްޖެ