ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޒާ

މީޓަރު ކައިރިއަށް ނުގޮސް ކަރަންޓް ބިލް ބެލޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ބިލް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ގޭގެ ވެރިން އެދޭ- ސްޓެލްކޯ

މީޓަރު ކައިރިއަށް ނުގޮސް ކަރަންޓް ބިލް ބެލޭނެގޮތް ހަދަނީ

ބައެއް ގޭގެ ވެރިން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން އެދުނަސް ލޮކްޑައުންގައު ކަރަންޓް ކަނޑައެއް ނުލަން: ސްޓެލްކޯ

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލު ދައްކައިދިނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލު ދެއްކީ އެމްޕީ ރިޒާ

ބޭރަށް ދާން ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ގޭގެ ކަރަންޓް މީޓަރުގެ ނަމްބަރު ފޮނުވަން ޖެހޭނެ!

ޕެނަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް މާދަމާ އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ފެން ބިލަކުން 235 ރުފިޔާ، ކަރަންޓް ބިލަކުން 500 ރުފިޔާ މާފުކޮށްދެވިއްޖެ: ފިނޭންސް