ކަރަންޓުގެ ކުއްލި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯގެ ޓީމްތައް ފޮނުވަނީ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގަ! ރައިސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ އިރުކޮޅަކަށްވެސް ކަރަންޓް ނުލިބި ރައްޔިތުން ތިބޭކަށް!: ޙުސައިން ފަހުމީ

ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓް މައްސަލަ: ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފެނަކަ

ޕާޓީގެތަކަށް އެކަނި ކަރަންޓް ދޫކުރަން ގޮވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ޓީމެއް އެ ސިޓީއަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓް މައްސަލަ އަށް ސްޓެލްކޯގެ އެހީ

ޓްރާންސްފޯމަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ވެރިރަށް ހިމެނޭހެން ޔޫކްރައިންގެ އެންމެ ބޮޑު 3 ސިޓީއަށް ކަރަންޓް ދޭ އިންޖީނުގެ ރަޝިއާއިން ގޮއްވާލައިފި

ޣިޔާސުއްދީނަށް ކަރަންޓް ނުދޭން ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން، ކަނު އަނދިރީގައިވެސް ޖަލްސާ ބާއްވާނަން: މަލީހު

ކުޅުދުއްފުށީ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލުން 50 އިންސަތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ މި މަހު ބިލުން 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް