މާލޭގެ ގެތަކުގެ ކަރަންޓް މީޓަރުތަކުގެ ފޮޓޯ އޮންލައިންކޮށް ފޮނުވަން އެދިއްޖެ

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް ކަނޑާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރެއް ނެތް

ފުރަބަންދުގައި ކަރަންޓް ކަނޑައެއް ނުލާނަން - ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ކަނޑާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސްޓެލްކޯއިން ދިނުމުން މީހުން ހަދިޔާކޮށްފަހުރި ކާއެތިކޮޅު ވިއްކައި ބިލްދައްކަން ފަށައިފި

ފައިނުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ޙައްލެއް ބޭނުންވެފައި

ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވުމުން މަކުނުދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ މަކުނުދޫގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުވުމުން މަކުނުދޫގައި އިހްތިޖާޖްކުރަނީ

އޭދަފުށީ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި، ގިނަ އިރުތަކެއް ވެއްޖެ

ކޭބަލެއް ބަޑިޖަހައި ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި!