ނާޒިމްގެ މެނިފެސްޓޯ: އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 5000 ރުފިޔާ، ފެނާ ކަރަންޓް ބިލުން ބޮޑު ބައެއް ހިލޭ

އެންމެ ފަހުން ފޮނުވި ކަރަންޓް ބިލުވެސް ބޮޑުވެ އާންމުންގެ ޝަކުވާ

ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ހުޅުމާލެއަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފި

ހިޔާ ފްލެޓްތަކާއިއެކު ހުޅުމާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މަގޫދޫ ފެނާ ނަރުދަމާ ކަރަންޓް ގާއިމުކޮށް ނިމުން

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަން އެއްބަސްވުމަކަށް

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލްގައި ހިމަނަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލާއިއެކު ކުނީގެ ބިލް ހިމެނޭނެ

ލިބުނީ 800 ކިލޯވޯޓްގެ އިންޖީނެއް، ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލެއްނުވާނެ!