ޖުލައިމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ޝޯމީއިން ކަރަންޓް ކާރު ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓަރީކޮށްފި

ގްރޭޓާމާލެ ގްރިޑް ސާކިޓްގެ ދެވަނަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

ގަޑިއެއްހާ އިރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މުޅި މާލެއަށް މިހާރުވަނީ ކަރަންޓް ދެވިފައި: ސްޓެލްކޯ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ: ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

ހިޔާ ޓަވަރުތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ގްރޭޓަރ މާލެ ގްރިޑް އެނަރޖައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އެނަޖައިޒް ކުރުމަށް މި ހަފްތާގެ ހަތަރު ދުވަހެއްގައި ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅާލައިފި