އަމާޒުހިފާފައިވަނީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް – އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ

އަމާޒަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފެއްދުން: އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރ

ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލްގެ މަސައްކަތަކަށް ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ޕާކިސްތާނުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުން ބޮޑުކަމަކަށްވީ ކީއްވެ؟

ސްމާޓް ޑިވައިސްއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން "ކަރަންޓް ހަންގަނޑެއް"

ސްމާޓް ޑިވައިސްއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން "ކަރަންޓް ހަންގަނޑެއް"

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އަޖުމަ ބެލުމަށް ސިންގަޕޫރަށް މެލޭޝިޔާއިން ކަރަންޓް އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ