ކަރަންޓް ބިލަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރާ "މަގޭ ސޯލާ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހިޔާގެ ފުރަތަމަ ޓަވަރުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

3 ވަނަ ޓަވަރު ނޫން ހުރިހާ ޓަވަރަކަށް ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ، މަސައްކަތަށް ދެ ގަޑިއިރު ހޭދަވާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޓްރާންސްފޯމަރެއް ގައި ރޯވެ ހިޔާގެ ހަތަރު ޓަވަރުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ ހިޔާއާއި ވިނަރެސްގެ ބައެއް ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓް ކެންޑިއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ތެޔޮ ނެތިގެން ކަރަންޓް ކެނޑި، ގާޒާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް ހުއްޓިއްޖެ

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޭބަލެއް ޝޯޓުވެ، ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުލުމާލެ ފޭސް އެކެއްގެ ބައެއް ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ