ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރަށް މިފަހަރު ވެސް ހިލޭ ކަރަންޓް

އުނގޫފާރުގައި މިފަހަރުވެސް ރޯދަމަހުގައި ކަރަންޓް މުޅިން ހިލޭ

ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ހޫނުގަދަވުމުން ލޯޑު ބޮޑުވާތީ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ހޫނު ގަދަ ވުމުން: ސްޓެލްކޯ

މި ދުވަސްވަރު މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

“ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ހަމަ އޮބިނޯވެގެން، މިއަދު މެއިން ކޭބަލެއް ބަޑިޖެހީ”

މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަކުން ގުޅާލަނީ

އިންނަމާދޫން ކަރަންޓް ކެނޑި، ކަނު އަނދިރީގައި!