ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން، ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންތަކެއް މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ރަސްމާދޫ ކަރަންޓް މައްސަލާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ނިލަންދޫ ކަރަންޓް ނެޓްވާރކް ސަރވޭކުރަން ފެނަކައިގެ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ

އެއް މެގަވޮޓްގެެ ޖަނަރޭޓަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ދީފި

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށި ރޯވެ، ވޭމަންޑޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ދަނބިދޫއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ: ކައުންސިލް

ދަނބިދުއަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން – ފެނަކަ

ލ.ގަމުން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ

ދިއްލީގައި 200 ޔުނިޓާއި ހަމައަށް ކަރަންޓް ހިލޭ ދެނީ

މިއަދު ހަވީރަށް ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ- ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް