މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ ރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ގޭ ފުރާޅުން އުފައްދާ ކަރަންޓް ކުޑަފަރީ އިންޖީނުގެއަށް ވިއްކާނެ އޮނިގަނޑެއް ހަދަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަރަންޓް ފޮއްޓެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ކަރަންޓް ފޮއްޓެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ތިނަދޫގެ ދެ ތަނަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަރަންޓް ސާމާނު ފުލުހުން ހޯދައިފި

ގޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓް ސަރުކާރަށް ވިއްކޭގޮތަށް ގާނޫނު ހަދަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު