ރަނިލް ހުވާކުރެއްވި ވަގުތު ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޕިކްނިކް އައިލެންޑަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމާލައިފި

މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މެންދުރުފަހު ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއަދު 45 މިނެޓަށް މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ!

މާދަމާ ހެނދުނު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ!

ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހަށްދަކަށް މިހާރު ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ:ސްޓެލްކޯ

އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލުކުރަން ފެނަކައިން ތައްޔާރުވަނީ

ފެނަކައިން ކަރަންޓް މީޓަރ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފޯރުކޮށްދެނީ

ކަރަންޓް މީޓަރު ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް ފެނަކައިން ބޮޑު އިންގިލާބެއް