ސްޓެލްކޯގެ ޕީކްލޯޑް 102 މެގަވޮޓަށް އަރައިގެން ދޭ، ހޫނަކަސް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އިރު ސަމާލުވޭ!

މާލެގައި މިއަދު ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މައްޗަށް

މިމަހު 11 ގައި 92 މެގަވޮޓް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި، މިއީ ރެކޯޑެއް

ސްޓެލްކޯގެ އަވިކަތަ ޕްރޮގްރާމު: އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ކަރަންޓް ބިލްވެސް ކުޑަކުރެވިދާނެ

ސްޓެލްކޯގައި 120 މެގަވޮޓް އުފެއްދޭނެ، ނަމަވެސް ކަރަންޓް އިގްތިސާދު ކުރޭ: ޝަރީފް

ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ސްޓެލްކޯއިން އެދެނީ ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރުމަށް

ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީއަށް: ކަރަންޓް އިސްރާފުނުކުރޭ

ހޫނު ގަދަވާނެތީ ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރަން އެދިއްޖެ

ހޫނު ގަދަވާތީ ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރަން ސްޓެލްކޯއިން އެދިއްޖެ

ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރެއް، ކަރަންޓް އިގުތިސާދުކުރޭ