ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

ސަބްސިޑީގެ ކަންތައް ހަމަޖެހެންދެން އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް އިތުރުވި ބައި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހަތަރު ސަތޭކަ ޔުނިޓާ ހަމަޔަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތެލުގެ ސާޗާޖާއެކު ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ސަބްސިޑީ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

400 ޔުނިޓާ ހަމައަށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އެންމެންނަށް ފަސް މަހުގެ ސަބްސިޑީ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކަރަންޓް މައްސަލައިގައި ޑީއާރުޕީން އަނެއްކާވެސް މާދަމާރޭ އަލުން މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަން ހަމަޖައްސައިފި

އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ އިންޖީނުގެ މައްސަލައަކުން ނޫން: އެމްޑީ

ކަރަންޓް އަގު ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލައި ޑީއާރުޕީން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި އާންމުނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުން ތަކެއް ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިއްޖެ

މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެއްގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ގޮސް، ދަތުރުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ

މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފިއުލް ސާ ޗާޖް ދައްކައިދޭ ހަމަޖައްސައިފި

ތޮއްޑޫ ރަށު އޮފީހަށް ކަރަންޓް ނުލިބޭތާ އަށް މަސް ފަހުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ރަށު އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި