ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހު ކަރަންޓް ބިލުން %40 ފެން ބިލުން %30 ހިލޭ

ބޮޑު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

މާލޭ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އައްޑޫ އަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

އޭދަފުށިން ތިން ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އާ ދެ އިންޖީނު ގުޅުމަށް މާދަމާ އައްޑޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ރައީސްގެ އިލްތިމާސެއް: ބިލް ކުޑަކުރަން ކަރަންޓް އިސްރާފު ނުކުރޭ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި