ކަނޑުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ދިރާސާތަކެއް!

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓު ގުޅުވާލާނެ ގޮތް ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

އަވިން ކަރަންޓު އުފައްދައިދޭ ނިޒާމެއް ރަކީދޫގައި ގާއިމްކޮށްފި

ކަރަންޓު އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލެއް ހޯދައިދެނީ

ކަރަންޓު އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލެއް ހޯދައިދެނީ

ކަރަންޓު ބިލް އަގު ބޮޑުވެ، ހިންމަފުށީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ފޯމަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑި ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ބުރުއަރައިފި

ކަރަންޓު ކެންޑުނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ކެންޑުނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން: ސްޓެލްކޯ