ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން ހިންގި ޖަނަރޭޓަރުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އާއިލާއެއް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މުހިންމު ސަރަހައްދަކުން ކުއްލިއަކަށް ކަރަންޓު ކެނޑުން

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ އަށް ވާން މި އުޅެނީ ކިހިނެއް؟

ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ އަށް ވާން މި އުޅެނީ ކިހިނެއް؟

ސަރުކާރުން ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ ދޭގޮތާ މެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި

ތުރުކީން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، ޓެރަރިސްޓުންގެ އަމަލެއްތޯ ތަހުގީގު ކުރަނީ

އާތު އަވާއަށް މާލޭގައި ކަރަންޓު ކެނޑުން މަނާކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށްް، މިރޭ ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް އީކޯ ކެއަރއިން ގޮވާލައިފި

މިރޭ މާލެއިން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމާއި މިއުޒިކް ޝޯވ ބޭއްވުން ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން މަނާ ކޮށްފި