ކަރަންޓު ބިލްތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވުމުން ތިނަދޫގައި މުޒާހަރާކޮށް އާންމުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި

މާލޭގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވޭތުވެދި ތިން އަހަރުގެ ކޮންމެ މޭމަހެއްގައި 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވޭ: ސެޓެލްކޯ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާތު އަވާ ފާހަގަކޮށް، ތިން މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާތު އަވާ ފާހަގަކޮށް، ތިން މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު ސަލާމަތް ކޮށްފި

އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ރަށް ބުރިކޮށްލުން: މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް ކޯރުތައް ކަނޑައިފައި