އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދަނީ

ކަރަންޓު ހަރަދު ކުޑަކޮށްދޭ ހިޓާޗީގެ ތިން އުފެއްދުމެއް އެސްޓީއޯ އިން ލޯންޗްކޮށްފި

ޖަނަރޭޓަރުގެ މައްސަލަ ޖެހިގެން ކޮމަންޑޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑެނީ

ސޯލާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ގްރިޑާއި ގުޅުން މަނާކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައި ހުރި ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ސާމާނުތަކަކާއި އެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކަރަންޓު ކެންޑެނީ އިންޖީނުތަކަށް ލޯޑު ބޮޑުވެގެން: ސްޓެލްކޯ

ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ސާމާނުތަކެއް ހޯދާ ބިދޭސިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހެންވޭރު ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ ފަސްގަޑި އިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ވެއްޖެ

ލަންކާގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހުންނަ އޮފީސްތަކަށް ހިތްވަރުދީ، ކަރަންޓު ބިލު ކުޑަކޮށްދެނީ