މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ބާރުގަދަ ކަރަންޓެއްގެ ސަބަބުން ވިލިގިލީ ބައެއް ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ސާމާނު ހަލާކުވެއްޖެ

ނައިފަރުގައި ވައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ނައިފަރުގައި ވައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ