ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާތު އަވާ ފާހަގަކޮށް، ތިން މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާތު އަވާ ފާހަގަކޮށް، ތިން މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު ސަލާމަތް ކޮށްފި

އިސްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ރަށް ބުރިކޮށްލުން: މަހެއް ވެގެން ދިޔައިރު އަދިވެސް ކޯރުތައް ކަނޑައިފައި