އޭޑީކޭ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރޭގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ކަރަންޓު ޝޮކު ދޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފި

ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކަރަންޓު ނަރު ވިއްކައި ވައިރުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމައިފި

ސޯލާ ޕެނެލްތަކުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ސްޓެލްކޯ އިން ގަންނަން ފަށައިފި

ހިންނަވަރުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އިންޖީނުގޭ ކައިރީގައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓު ލިބިގެން މަޖިލިސް ފަށައިފި

އާ ދެ ޖެނަރޭޓަރު ބަހައްޓާތީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މާލޭން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

ވަގަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ކަރަންޓު ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދަރަނބޫދޫގައި ކަރަންޓު ކަނޑައިލަން އިއުލާންކޮށްފި

ކަރަންޓު ފީގެ އަގު ބަދަލުކުރަން ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އެކަނި އެދިފައިވާތީ އެކަން ކުރެވޭކަށް ނެތް: ދައުލަތް