މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ހަނޑުލާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގު އަންނަ މަހު ހެޔޮކުރަނީ