މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލެ ހުޅުމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ޑިޒައިންކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކޮށް، އައު ރޭޓްތައް އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ބިލްކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސް ކަރަންޓުގެ އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްފި

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ހާމަކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިއްޖެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓުގެ އާ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަން ފޮނުވައިފި، މި ހަފުތާގައި ތަފުސީލް ލިބޭނެ: މަތީން

ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނަން: ތޯރިގް